نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

2 استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

چکیده

دانشگاههاومؤسساتآموزش‌عالیدرتمام کشورهای جهان به‌‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نمادها و شاخصهای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی محسوب می‌شوند و نقشی تعیین کننده در توسعه پایدار و نیز تربیت شهروندان فرهیخته، آگاه و متخصص ایفا می‌کنند. با توجه به این نقش و اهمیت، بررسی و ارزیابی برنامه‌های درسی دانشگاهی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا کیفیت و جایگاه عناصر و مؤلفه‌های برنامه درسی رشته‌های دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان از نظر اهداف، محتوا، سواد علمی و روش تدریس، زمانبندی، امکانات و تجهیزات آموزشی و شیوه‌های ارزشیابی با استناد به دیدگاههای دانشجویان بررسی شود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی  91-1390 (1827N=) است که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد گروه نمونه 231 دانشجو تعیین شد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی پرسشنامه بین آنها توزیع و 223 پرسشنامه پاسخ داده شده دریافت شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که سؤالات آن بر مبنای مؤلفه‌های برنامه درسی تدوین و تنظیم شد. نتایج و یافته‌های به دست آمده از تحقیق نشان داد که کیفیت آموزشی رشته‌های مختلف دانشکده مهندسی از دیدگاه دانشجویان تقریباً در حد متوسط قرار دارد و این امر ضرورت انجام دادن تغییرات و اصلاحات لازم را در برنامه درسی رشته‌های مهندسی خاطرنشان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality assessment of engineering curricula based on the views of students (case study: Kashan University )

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Mohammad Ganji 2
  • Ali Yazdkhasti 2

1 Assistant Professor Kashan University

2 Assistant Professor Kashan University

چکیده [English]

At present, universities and higher education institutions have important role in achieving sustainable development and education of intelligent and mindful citizens. Given the role and importance, it is vital to assess their curricula quality from different perspectives. Thus, in this research and based on students viewpoints, quality and position of curricula elements (goals, content, scientific literacy and teaching methods, timetable, educational equipments and evaluation procedures) were analyzed. The total population include all of the engineering students in Kashan University in the academic year 1390-91. By using random sampling method, sample group (231) students were selected. The data were collected through a researcher-made questionnaire. To analyze the data, appropriate descriptive and inferential statistics were used. The results indicate that from the view of students, quality of instruction and curricula courses in engineering faculty was about average and therefore they need considerable changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • educational quality
  • Curriculum
  • quality assessment
  • educational goals
  • content