نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش امکان¬سنجی کاربرد مدل ارزیابی عملکرد 2+2 از نظر اعضای هیئت علمی رشته¬های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی رشته¬های فنی و مهندسی این دانشگاه در سال تحصیلی 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشه¬ای 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای ویژگیهای مدل ارزیابی عملکرد 2+2 بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمعآوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای هیئت علمی رشته¬های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز میزان فایده و قابلیت اجرایی این مدل را به ترتیب در حد متوسط به بالا و متوسط ارزیابی کردند. علاوه بر این، یافتهها حاکی از آن است که بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت تفاوت معنا¬داری بین دیدگاه استادان در خصوص میزان فایده و قابلیت اجرایی مدل ارزیابی عملکرد 2+2 وجود دارد ولی بر حسب رشته¬های مختلف فنی و مهندسی تفاوت معناداری بین دیدگاه¬های آنان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

2+2 Performance appraisal model:A feasibility study in Shiraz University

نویسنده [English]

  • Marzieh Karimi

Ph.D.Student Education Administration Kharazmi University ,Tehran

چکیده [English]

The main purpose of this research is the feasibility study of faculty members’ performance appraisal of engineering majors in Shiraz University based on 2+2 performance appraisal model from their viewpoints. The population was all of the faculty members of engineering majors in Shiraz University in the academic year of 1389-90. Ninety faculties were selected as the sample by cluster sampling method. The research instrument was made by the researcher based on the characteristics of 2+2 performance appraisal model, which was distributed among the sample after the calculation of its validity and reliability. The results of the research showed the average attitudes of the faculty members about the usability of 2+2 performance appraisal model in Shiraz University. In addition, the results indicate that there is a significant difference between the faculties’ viewpoints about the usability of this model based on their degrees and service years; but there isn’t any significant differences between their viewpoints based on their different engineering majors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A feasibility study
  • 2+2 performance appraisal model
  • Faculty Members
  • engineering majors