نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

چکیده

همزمان با پایان یافتن قرن بیستم و آغاز هزاره جدید بسیاری از کشور‌های جهان بازنگریهای گسترده‌ای، به‌خصوص در زمینه آموزش‌عالی و به‌تبع آن آموزش مهندسی، داشته‌اند. در همین زمینه، سازمانهای جهانی و در رأس آن یونسکو، به‌همراه انجمنهای علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی، اقدامات گسترده‌ای در زمینه بازنگری وضعیت آموزش‌عالی و ارائه راهکارهایی برای آینده داشته‌اند. بدین ترتیب بود که آموزش مهندسی برای همگامی با پیشرفتهای دنیای مدرن و تربیت مهندسانی شایسته متحول شد. این بازنگریها از الگوی کم و بیش یکنواختی پیروی کرده و بر این پایه استوار است که بازنگری باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولیدات برنامه حداقل دستاوردهای تعیین شده برای یک دانش‌آموخته مهندسی را کسب کنند. امروزه، بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی به‌ دو صورت متمرکز و نامتمرکز صورت می‌گیرد. بازنگریهای متمرکز به‌صورت مقطعی انجام می‌شود و معمولاً در آن مسائل کلان آموزش مهندسی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که بازنگریهای نامتمرکز که معمولاً مؤسسات آموزشی انجام می‌دهند، فرایندی دایمی و بر ارتقای برنامه از طریق ارزیابی درونی آن متمرکز است. در کشور ایران کلیه فعالیتهای مربوط به برنامه‌ریزی آموزش مهندسی و بازنگری آن در چند دهه گذشته به‌صورت متمرکز صورت می‌گرفته است. با گذشت بیش از یک دهه از آخرین دور بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی کشور، بار دیگر بازنگری این برنامه‌ها در دستور کار قرار ‌گرفته است. در این مقاله ضمن مرور سازکار بازنگری در جهان، الگویی برای ارزیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revaluation of engineering education

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering / University of Tehran

چکیده [English]

Concurrent with the dawn of the 20th century and emergence of a new millennium, numerous countries revaluate their higher education and consequently engineering education. Similarly, international organizations, and in their forefront, UNESCO, along with national and international professional societies, put a vast effort on revaluation of higher education and proposing solutions for future. A great reform took place in engineering education to cope with the progress of modern world. These revaluations follow almost a similar pattern and intend to produce graduates that at least have the minimum required competencies recommended for an engineering graduate. Presently, revaluation of engineering programs has two centralized and decentralized forms. Centralized revaluation is done occasionally and usually focuses on major issues of engineering education, while the decentralized one is a continuous process done by educational institutions to upgrade the program through internal assessment. In the past few decades, all the aspects of planning and revaluation of engineering education programs of Iran were centralized. After almost one decade from the last revision of Iran’s engineering programs, their revaluation is underway. In this paper, after reviewing the strategies for revaluation of engineering programs in the world, some suggestions for revaluation of Iran’s engineering educational programs are presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revaluation of engineering education programs
  • internal assessment
  • EC2000
  • Bologna process
  • Iran