نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای محوری در آموزش مهندسی فناوری اطلاعات از دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارفرمایان بود. روش تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی گروهIT  دانشگاه صنعتی شیراز و نیز کارفرمایان(جذب کنندگان دانش‌آموختگان رشته مهندسیIT) بودند.روشنمونه‌گیریدرخصوصاعضایهیئتعلمیبهصورتسرشماریوبرایکارفرمایانازنوعهدفمندبود.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر ابعاد شایستگی(فنی، رفتاری و زمینه‌ای) که از نظریه‌ها و تحقیقات پیشین به‌دست آمده بود، استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس روش تحلیل مواد بررسی و از این نظر معتبر تشخیص داده شد و همچنین، پایایی آن نیز  بر اساس روش آلفای کرونباخ 89/0 به‌دست آمد. پاسخگویی و بررسی سؤالها نیز از طریق آزمون آماری خی دو انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying core competencies in information technology engineering education from the point of view of faculty members and employers

نویسندگان [English]

  • Saeed Ahmadi 1
  • Mohammad H Yarmohammadian 2
  • Zohre Saadatmand 2

1 Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University

2 Khorasgan (Isfahan) Branch , Islamic Azad University , Isfahan , Iran

چکیده [English]

The goal of this study is to identify core competencies in IT engineering education from the point of view of faculty members and employers. The used methodology is descriptive, and the statistical society consists of the faculty members of IT Department of Shiraz Industrial University and employers, who absorb the graduates in IT engineering. In respect to faculty members, the sampling method was as census and in respect to employers, it was a purposeful style. In collecting data, a questionnaire, employed by earlier theories and resources and based on various core dimensions (technical, behavioral and contextual), is used. The validity of the questionnaire is based on data analysis method, and it revealed valid scheme. Also, its reliability was based on Coronbach’s Coefficient Alpha gained 0.89. The review of questions is performed through  Chi-square statistical test.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology Engineering
  • Curriculum
  • core competencies
  • Engineering education