نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

اخیراً استانداردهای کیفیت آموزش نوین به سمت الگوی جدید آموزشی به‌عنوان آموزش ترکیبی متمایل شده است‌ و آن را آموزش مناسب با استفاده از فناوری رایانه‌ای می‌دانند. در این استانداردها با پذیرش لزوم بهره‌مندی از مزیتهای هر دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی، محدودیتهای هر یک شناخته و آموزش ترکیبی با تأکید بر فراگیر محوری نوع مناسب آموزش دانسته شده است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل الزامات به‌کارگیری نظام آموزش ترکیبی از دیدگاه اعضای هیئت علمی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 159 نفر از اعضای هیئت‏علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که از این افراد تعداد 72 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار اصلی جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر تعدادی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و صاحبنظران در این زمینه تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 91/0 بود. برای تحلیل داده‏ها از نرم افزار SPSS17 استفاده شد. یافته‏های تحقیق نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت‏علمی مهم‏ترین الزامات به‌کارگیری آموزش ترکیبی، دسترسی به رایانه و اینترنت با سرعت کافی در دانشگاه و وجود داشتن شبکه با پهنای باند کافی است. نتایج به‌دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل سازمانی، زیرساختی، سیاستی، حرفه‌ای و آموزشی 751/71 درصد از واریانس کل الزامات به‌کارگیری آموزش ترکیبی را تبیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of prerequisites of applying blended learning system from perspective of Khuzestan province natural resources and agriculture faculty’s members

نویسندگان [English]

  • Azar Hasheminejad 1
  • Mahmoud Hoseini 2
  • Yosef Hejazi 3

1 MBA Student, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was the analysis of prerequisites  of applying blended learning system from perspective of Khuzestan province natural resources and agriculture faculty members. The statistical society of the study consists of 159 faculty members of the mentioned university, out of which 72 faculty members were selected as sample using simple random sampling and Cochran formula. A planned questionnaire was used as the main instrument to collect data. The content validity of the questionnaire was approved through getting opinions of specialists and experts in the field of Agricultural Extension and Education in the University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. The reliability of the questionnaire was approved by Cronbach’s Alpha coefficient (α=0.91). SPSS17 software was used to analyze data. The finding indicated that the most important prerequisites of applying blended learning system from the faculty members’ view point were access on fast Internet and computer, enough band width net. The results of factor analysis showed that five factors of organizational, infrastructure, policy, professional and educational explained 71.751 percent of variance of prerequisites of applying blended learning system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blended learning
  • prerequisites
  • Faculty Members
  • agriculture and natural resources