نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مــهارتهای مورد نیاز برای اشتغال و مشارکت بــهتر زنـان در بــخش صـنعت بود. همچنین، با مطالعه برنامه‌های آموزشی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، میزان انطباق شایستگیهای مورد نیاز برای اشتغال و فعالیت زنان با  برنامه‌های آموزشی این شرکت بررسی شد. پس از بررسی موضوع و مصاحبه با مدیران شرکت فولاد مبارکه اصـفـهان سـعی شـد تـا فهرستی از مـهم‌ترین و اساسی‌ترین مهارتها و قابلیتهایی که دانش‌آموختگان زن برای فعالیت و مشارکت بیشتر در بخشهای صنعت به آن نیاز دارند، شناسایی شود. این پژوهش از نوع پیمایشی بود و با استفاده از روش سه سوسازی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه،  مصاحبه و مطالعه اسناد استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را  کلیه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان تشکیل دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که شایستگیهایی نظیر مهارت کار کردن با رایانه، مهارت مشتری مداری، مهارت مربوط به کار گروهی، مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط، حل مسئله، داشتن انتظارات شغلی معقول، درک اهداف و سیاستهای سازمان و قابلیت آموزش دیدن در حین کار برای مدیران صنعت بزرگی مثل شرکت فولاد مبارکه اهمیت زیادی دارد که از بین آنها مهارت کار کردن با رایانه، مهارت مشتری مداری و درک اهداف و سیاستهای سازمان به عنوان یک نوع مزیت و شایستگیهای اساسی زنان در بخش صنعت شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که برای ورود بهتر زنان به صنعت لازم است شایستگی کار کردن در شرایط سخت نیز در برنامه‌های آموزش مهندسی آنان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of identifying competencies and employability skills for women in industry (case study: Esfahan Mobarakeh Steel)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salehi Omran 1
  • Elahe Rahmani Ghahdarani 2

1 Associate Professor, Department of Education,Faculty of Humanity & Social Science, University of Mazandaran

2 M.A in Educational Planning, Department of Education, Faculty of Humanity & Scocial Science University of Mazandaran,Babolsar, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to identify and assess the skills needed for better employment and participation of women in the industry. The study assessed competency models of training programs of Esfahan Mobarakeh Steel Company to revise the competencies required for employment of woman managers according to training program and competency models of these companies. This study also tried to list the most important and most basic skills and capabilities that women graduates of industrial sector need. This study is a survey and used questionnaires, documents and interview techniques. To collect data, all the directors of the study are selected. Participants in this study who filled in the questionnaires and took the interviews showed that they had the skills to work with computer, to wait on the clients, had the team work skills, as well as ICT skills, innovation and creative thinking ability in the environment, problem solving, reasonable job expectations, an understanding the objectives and policies, capability of training while working with managers of Esfahan Mobarakeh Steel Company. Among the skills mentioned, work with computer skills, client orientation and understanding the goals and policies of the organization are found to be more important. In addition, this study showed that it is required that women see training for working in adverse conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability Skills
  • competencies
  • Women
  • Industry
  • Training