نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پلیمر

2 کارشناسی مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با تغییر شرایط محیطی، محیطهای آموزشی و تواناییهای مورد نیاز دانش‌آموختگان مهندسی نیز متناسب با آن نیازمند تغییر است. با توجه به الزام هماهنگی فرایند یادگیری با تغییرات محیط بیرون، نظامهای اعتباربخشی مهندسی مانند ABET در سراسر دنیا چارچوبهای خاصی را تعریف کرده‌اند. در بازبینی معیارهای ارزیابی به نظر می‌رسد محتوای پرسشنامه‌ها نیز همراه با شرایط جدید تغییر کرده ‌است که هدف این مقاله بررسی نقش محتوای پرسشنامه بر درک دانشجو/ استاد از یادگیری است. برای بررسی نقش محتوای پرسشنامه‌ها بر نتایج ارزیابی، دو پرسشنامه معتبر SEEQ‌ و IDEA  بر اساس نحوه تدوین و ساختار آنها انتخاب و در شش کلاس درسی  رشته مهندسی پلیمر در کلاس چهار استاد مختلف توزیع شدند. ابتدا نتایج کلی برای استادهای مختلف در دو پرسشنامه بررسی شدند که در تمام موارد نمرات متفاوتی در خصوص ارزیابی هر استاد در دو پرسشنامه مختلف دیده شد که به تغییر دیدگاه دانشجو به فرایند یادگیری و فراخور تغییر در محتوای پرسشنامه‌ها ارتباط داده شده است. در مرحله بعد پرسشنامه‌ای که فضای دانشجو‌محور و در نتیجه، نمره‌های پایین‌تر و ضعفهای بیشتری را نشان می‌داد، به دقت تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان ‌داد پرسشهایی که در تمام کلاسها نمره پایین‌تر از حد متوسط دارند، به نحوی با شایستگیهایی مرتبط هستند که در محیطهای آموزشی استادمحور امکان پرورش آنها وجود ندارد. بنابراین، نتیجه گرفته شد که تغییر محتوای پرسشنامه‌ها بر اساس معیارهای جدید خود می‌تواند عاملی در گذار از محیط استادمحور فعلی به محیط دانشجومحور و تغییر دیدگاه دانشجو ]و استاد[ به استانداردهای محیطهای آموزشی و یادگیری با‌شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the questionnaires’ content in the students’ orientation for engineering education

نویسندگان [English]

  • Ali Abbasian 1
  • Bita Kazeminejad 2

1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Reserch Branch, Tehran, Iran.

2 M. A. in Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Reserch Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The learning environments and required capabilities of today’s graduate engineers are varying with the changing environment. Since it is important to coordinate the learning process with the external changes, engineering accreditation boards like ABET defines frameworks for engineering education worldwide. According to the revision of the evaluation criteria, it seems that the questionnaire’s contents are changing. The objective of this paper is to study how this will affect students/ instructors’ perception of learning process. In order to study the influence of adopting this new content on the evaluation results, two valid questionnaires (SEEQ and IDEA) were used according to their structure and development process and were distributed among six different Polymer Engineering classes of four instructors. At first total scores from two questionnaires were studied which showed different results, which could be due to the changes in students/instructor’s perception of learning process. Then the questionnaire that was based on student-centered environment which resulted in lower scores is discussed in details. It can be concluded that changing the questionnaire’s content according to new standards will change the students/instructors’ attitudes towards learning process.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational assessment
  • Questionnaires
  • Learning
  • student-center
  • Idea