نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش برنامه آموزش کارآفرینی و تأثیر آن بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین کننده آن شامل "نگرش به رفتار کارآفرینی"، "هنجارهای ذهنی" و "درک کنترل رفتاری" ارزیابی شد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاههای گلپایگان شرکت‌کننده در دوره 72 ساعته آموزش کارآفرینی بودند. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه و در دو مرحله ابتدا و انتهای دوره جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد که تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان معنادار است، در حالی که تفاوت معناداری در متغیرهای تعیین‌کننده قصد ایجاد نشده است. همچنین، تأثیر آموزش کارآفرینی بر دانشجویان مهندسی صنایع نسبت به سایر دانشجویان در متغیرهای "نگرش به رفتارکارآفرینی" و "هنجارهای ذهنی" یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of entrepreneurship education program in higher education

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Saeideh Saeidbanadaki 2

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

2 MA. Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to identify the effect of education on entrepreneurship intention and its determinants, including "attitude towards behavior", "subjective norms" and "perceived behavioral control" in Golpayegan University students that participate in the 72 hours entrepreneurship education workshop. Data has been collected by questionnaire in two phases, at the beginning and at the end of semester. The results pointed out the impact of entrepreneurship education on students' entrepreneurship intention, but not significant in determinants elements. Also, the impact of entrepreneurship education on industrial engineering students in comparison with other group of students was significant in variables "attitude towards behavior" and "subjective norms".

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship education
  • Higher education
  • Entrepreneurial intention
  • attitude towards behavior
  • subjective norms and perceived behavioral control