نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد یار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

با عبور از دوران توسعه صنعتی و ورود به عصر دانایی و توسعه دانش بنیان ارتباط دانشگاه و صنعت به ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر و به یک الزام تبدیل شده است، به طوری که این دو نهاد بازیگران اصلی نظامهای ملی نوآوری قلمداد می¬شوند و ارتباط باز¬تعریف شده آنها مهم¬ترین نقش را در تجاری سازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصادی خواهد داشت. دانشگاهها در ادامه مأموریتهای آموزشی و پژوهشی سنتی خود در نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری و کارآفرینی مسئولیتهای جدیدی را عهده¬دار شده و با تولید دانش با ارزش اقتصادی، زمینه¬های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاههای اقتصادی و صنعت فراهم کرده¬اند. مشخصه¬های اصلی توسعه مبتنی بر دانایی نوآوری، نیروی انسانی کارآفرین، واحدهای تحقیق و توسعه و شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان به شمار می¬روند و زیر¬ساختهای عمده این عصر، دانشگاههای کارآفرین و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به حساب می¬آیند. امروزه، برای برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت باید راهبردها و راهکارهای جدیدی را در چارچوب کارکردهای نظامهای نوآوری اتخاذ کرد. در این مقاله ویژگیهای صنعت و دانشگاه در کشور ایران از منظر نظامهای نوآوری بیان و با توجه به کارکردهای این نظام جایگاه صنعت ایران در رتبه¬های جهانی مشخص شده است. سپس، با توجه به کارکردهای سیاستگذاری، تحقیق و توسعه، تأمین منابع، توسعه منابع انسانی، انتقال و انتشار فناوری، کارآفرینی و تولید کالا و خدمات پیشنهادهایی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for strengthening the university – industry collaboration in Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Towfighi 1
  • Nasrin Nourshahi 2

1 Professor Facukty of Chemical Engineering Taebiat Modares University

2 Assistant for Research and Higher Education Planning

چکیده [English]

In transition from the industrial to knowledge- based development era, the relationship between university and industry has proved vital and has become an inevitable issue. These two sectors are considered as major elements of national innovation systems and their redefined relationship plays the most important role in commercialization of scientific achievements and economic development.  Following their traditional educational and research missions, in national innovation systems, the universities are taking new responsibilities in  entrepreneurship and technology development with producing knowledge with economic value and preparing a context for knowledge - based innovation for small and medium enterprises. The main characteristics of knowledge - based development are innovation, entrepreneurship, R&D and SMEs,  and the main infrastructures are entrepreneur universities, incubators and science and technology parks and SMEs. For effective relationship between university and industry, new strategies should be adopted in the framework of national innovations systems. In this paper status of universities and industries in Iran are explained and the functions of NIS, taking into account the ranking of Iran industries, are presented. Then in the field of policy making, research and development, human and financial resources, technology transfer and technology dissemination and entrepreneurship, some suggestions are provided for development of university- industry relationship in Iran.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • University – Industry relationship
  • National Innovation System
  • Technology Transfer
  • Entrepreneurship