نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان بود. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی (رشته‌های عمران، برق، مکانیک، شیمی و کامپیوتر) دانشگاه اصفهان بود و نمونه‌ای به حجم 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی (از نوع طبقه‌ای) از جامعه مورد نظر انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایران بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی ( فراوانی و درصد) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مقیاس کلی کارآفرینی بیش از 50 درصد از آزمون شوندگان در سطح ضعیف و بسیار ضعیف است، در خرده مقیاسهای کانون کنترل درونی، عملگرایی، تحمل ابهام و رؤیاپردازی بیش از 50 درصد از آزمودنیها در سطح قوی و بسیار قوی  و در سایر خرده مقیاسها بیش از 50 درصد از آزمودنیها در سطح ضعیف  و خیلی ضعیف قرار داشتند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on entrepreneurial personality traits of engineering students of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ali Abbas Miraghaie 1
  • Mohammad Mirzaie 2

1 MA.Shahid Chamran University of Ahvaz

2 MA.Student Isfahan University

چکیده [English]

The aim of this study was the survey of entrepreneurial personality traits of engineering students of Isfahan University. The statistic population consisted of students in the fields of engineering (Civil, Electrical, Mechanical, Chemical, Computer) and with  random method sample of 200 were selected from the target population. The research method was descriptive and instrument for data collection was a questionnaire of Iranian entrepreneurs ' personality traits. For data analysis, descriptive statistics (frequencies and percentages) were used. The results showed that in the overall scale entrepreneurship more than 50 percent of students were in poor or very poor level, In the subscales, the subscales of internal locus of control, actionism , tolerance of ambiguity , and dreaming of more than 50 percent of the subjects were  strong or very strong level. But on the other subscales over 50 percent of the subjects were in poor or very poor level.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneurial personality traits
  • Engineering students