نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، آگاهی از امکان پیاده‌سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز و تبیین چرایی و چگونگی آن بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع تبیینی بود. مشارکت‌کنندگان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که در بخش کمی با روش نمونه‌گیری طبقه ای تصادفی ، تعداد 120 نفر، بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. نتایج داده های کمی حاکی از آن بود که ازنظر اعضای هیئت‌علمی، امکان پیاده سازی همه ی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمران وجود دارد. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند با شیوه ی انتخاب موارد مطلوب استفاده شد و با 12 نفر از مسئولین و اعضای هیئت‌علمی مرتبط با کارآفرینی و صنعت، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. کفایت نمونه‌ها بر مبنای اشباع نظری بود و مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان داد که اعضای هیئت‌علمی ضمن پذیرفتن مشکلات و موانع دانشگاه و نبود زیرساخت‌ها و بسترهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناسب در کشور، معتقدند دانشگاه دارای توانمندی‌ها و زمینه های مناسبی است و می تواند با اعمال راه کارهایی، در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین حرکت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the feasibility of implementing an Entrepreneurial University model: A case study of shahid chamran university

نویسندگان [English]

  • zargham faramarzi 1
  • Hamid Farhadirad 2
  • yadollah Mehralizadeh 3

1 PhD Student in Educational Administration, Faculty of Educational Sciences and Psychology of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran

2 Assistant Professor of Department of Educational Sciences. Faculty of Educational Sciences and Psychology of shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz Iran

3 Professor of Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology of shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this research was to gain an awareness of the feasibility of implementing an Entrepreneurial University and explain why and how it should be in the Shahid Chamran University of Ahvaz. The research method is mixed and explanatory. Participants were the faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz. In the quantitative part of the research, a classified random sampling method was used and 120 subjects were selected on the basis of Cochran’s. The results of the quantitative data indicated the possibility of implementing all the components of an Entrepreneurial University in Shahid Chamran University. In the qualitative part, the purposeful sampling method was used to select the appropriate items along with 12 members of the authorities and faculty members associated with entrepreneurship and industry. Semi-structured interviews were conducted which were later analyzed through the qualitative content analysis method. The overall results showed that faculty members accepted the difficulties and obstacles in the way of establishing an Entrepreneurial University. They also were aware of a lack of infrastructure and political contexts, social, economic and culturally suitability in the country. However, they believed that the university had good capabilities and appropriate fields. The university can use some strategies to progress on its way to becoming an Entrepreneurial University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • strengthened steering core
  • developmental periphery
  • diversified funding
  • stimulated academic heartland
  • entrepreneurial culture
توفیقی، جعفر و نورشاهی، نسرین (1391). ارائة راهکارهایی برای توسعة همکاریهای دانشگاه و صنعت در ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(56)، 95-75.
حسینقلی­زاده، رضوان (1391). الزامات اساسی تعامل دانشگاه ـ صنعت: با رویکرد مدیریت دانش. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(54)،19-1.
دوامی، پرویز (1391). مدلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(53)، 129-119.
عزیزی، محمد و شفیع‌زاده، احسان (1392). دانشگاه کارآفرین، ضرورت، ویژگی و الزامات. مطالعات اجتماعی (گروه آموزش عالی و تحقیقات)، 13302، 45 ـ 4.
عقیقی، منصوره و سلیمی، محمدحسین (1388). مدل استراتژیک چهاروجهی صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاریهای مشترک در جنبش نرم‌افزاری. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(42)، 136-121.
 کردنائیج، اسدالله؛ احمدی، پرویز؛ قربانی، زهرا و نیاکان لاهیجی، نازیلا (1391). بررسی ویژگیهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. توسعة کارآفرینی، 17،  64-47.
 میرکمالی، سیدمحمد و فرهادی­راد، حمید (1392). کنکاشی در ساختارهای سازمانی دانشگاه به‌منظور ارائة یک مدل تلفیقی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(17)، 100-75.
یحیی­پور، امید و قاسم­نژاد، مریم (1391). بستر سازی فرهنگی در دانشگاه کارآفرین. کار و جامعه، 15(142)، 51 ـ 57.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ زالی، محمدرضا و باقری­فرد، مرتضی (1390)، شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعة کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعة موردی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی. فصلنامه سیاست علم و فنّاوری، 4 (1)، 32-17.
Clark, B. R. (1998). Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of   transformation. New York: Pergamon. Retrieved from:http://www.amazon.com/Creating-Entrepreneurial-Universities-Organizational-Transformation/dp/0080433545.
Clark, B. R. (1998). The entrepreneurial university: Demand and response. Tertiary Education and Management, 4(1), 5-16. Retrieved from: http://www.crossingboundaries.eu/wp-content/uploads/2014/02/Clark-1998.pdf
Clark, B. R. (2001). The entrepreneurial university: New foundations for collegiality, autonomy, and achievement. Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, 13(2), 9-24. Retrieved from: http://www.oecd.org/edu/imhe/37446098.pdf
Clark, B. R. (2004). Sustaining change in universities. Society for Research into Higher Education. Open University Press. Retrieved from: http://www.amazon.com/Sustaining-Change-Universities-Srhe-S/dp/0335215904.pdf
Clark, Burton. R. (2005). The character of the entrepreneurial university. International higher education. The Boston College Center for International Higher Education, (38) 2-28.Retrieved from: https://www.bc.edu/content/dam/files/...sites/.../ihe38.pdf
 Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64-77. Retrieved from: http://inderscience.metapress.com/content/vfp58meacn34axnm/
Kirby, D. A. (2005). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31(5), 599–603. Retrieved from: http://www.isbe.org.uk/content/assets/BP07-Prac.pdf
Ropke, J. (1998).The entrepreneurial university, innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy. Working Paper No.3, Department of Economics, Philipp's Universidad Marburg, and Germany. Retrieved from: http://etc.online.uni-marburg.de/etc1/010.pdf
Rothaermel, F. T.; Agung, S. D. and Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691–791.
Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: Emerging organizational forms based on experiences of European and US universities. Tertiary Education and Management, 7(2), 121–134.Retrieved from: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1011346.pdf