نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مطالعه وضعیت تحصیلی داوطلبان هریک از گروه‌های آموزشی (علوم انسانی، فنی- مهندسی و علوم پایه) در سه مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) می‌باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی وازلحاظنحوه‌ گردآوریدادهبهروشکمیانجام ‌گردید. داوطلبان آزمون‌هایسراسریرشته‌های علوم انسانی، فنی- مهندسی و علوم پایه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 93-1392 جامعه آن را تشکیل دادند. برای اجرای پرسشنامه‌ها ابتدا از طریق نمونه‌گیری هدفمند شش دانشگاه که به پذیرش کران بالا و پایین آزمون ورودی در هر سه مقطع تحصیلی میپرداختند انتخاب، و با روش تصادفی طبقه‌ای از داوطلبان پذیرفته شده در رشته‌های موجودآن دانشگاه‌ها نمونه‌گیری شد. حجم نمونه شامل 2293 نفر از پذیرفته‌شدگان بود. ابزار پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید خبرگان و صاحبنظرانو ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ بیش از 70/0 گزارش شد.جهت تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ها از آزمون‌های t تک نمونه‌ای، آزمون t برای دو گروه مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه، آزمون تعقیبی توکی و آزمون رتبه‌بندی فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد که وضعیت تحصیلی داوطلبان مقطع کارشناسی در ابعاد مختلف آموزشی، روان‌شناختی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی به‌طور معناداری بالاتر از حد متوسط بود. وضعیت داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه ابعاد فوق به‌طور معناداری بالاتر از حد متوسط بود اما وضعیت داوطلبان کارشناسی ارشد در بعد اقتصادی، به‌طور معناداری پایین‌تر از حد متوسط و وضعیت داوطلبان مقطع دکتری در بعد فرهنگی در سطح متوسط بود. وضعیت داوطلبان رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی در بعد فرهنگی نیز در سطح متوسط بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the educational status of candidates from different ,majors (Humanities, technical and fundamental) at three degree levels (bachelor, masters and PH.D)

نویسندگان [English]

  • Jalil Fathabadi 1
  • Gholamreza Shams Morkani 1
  • Zahra Maarefvand 2

1 Associate Professor, School of Psychology and Education Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 PhD. Student, School of Psychology and Education Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the educational status of candidates from different majors (humanities, technical and fundamental) at all three degree levels (Bachelor, Masters and Ph.D.). The purpose is functional and was performed by data collection in a quantitative method. All national entrance examination candidates from humanities, technical and fundamental majors in 2013-2014 formed the participants. The research instrument was questionnaires. The validity of the questionnaires was approved by experts and scholars; the questionnaires reliability, using Cronbach's alpha coefficient, was more than 0/70. The questionnaires were distributed to six public and private universities conducting the upper and lower entrance exam for three academic degrees selected by purposive sampling, the participant sample was chosen using a stratified random sample of candidates accepted in existing disciplines at that universities. The sample size consisted of 2293 of those that were accepted. One sample t-test, t test for independent groups, ANOVA test, Tukey test and rank test Friedman was used to analyze the data. The results showed that all the Bachelor candidates educational status were significantly higher than average in various aspects of educational, psychological, familial, economic and cultural dimensions. The educational status of the Master and Doctoral candidate volunteers were significantly higher than average in all dimensions. Notably, the Master's candidates in Economics were significantly lower than the average, but the doctoral candidates were in the middle in the cultural dimension. The fundamental sciences and humanities candidates were in the medium level for the culture dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational status
  • University candidate
  • Field of Study
  • Fundamental
  • Technical sciences
  • humanities
  • Degree of study
امین آبادی، زهرا (1388). نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد روشهای تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها. (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی.
باکویی، فاطمه؛ خیرخواه، فرزان؛ سلملیان، هاجر و امیدوار، شبنم (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل. گامهای توسعه در آموزش پزشکی، 7(1)، 50-44.
توفیقی داریان، جعفر (1388). ­ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران. صنعت و دانشگاه، 2(5 و 6)، 10-5.
تمنایی­فر، محمدرضا؛ نیازی، محسن و امینی، محمد (1386). بررسی مقایسه­ای عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد، 14(26)6، 52-39.
جاراللهی، عذرا (1380). بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان با نابهنجاریهای اجتماعی. نشریة جامعه شناسی و علوم اجتماعی، 15و 16، 147-168.
جمالی، احسان (1390). تأثیر موقعیت اجتماعی اقتصادی بر عملکرد تحصیلی. (پایان­نامة دکتری). دانشگاه شهید بهشتی.
جوهری، زهرا؛ دواتی، علی و یوسفی، علیرضا (1391). وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد طی سالهای 1371 تا 1388. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(9)، 1289-1282.
چنگیزی آشتیانی؛ سعید، شمسی؛ محسن و محمدبیگی، ابولفضل (1388). فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 12(4)،33-24.
خیر، زهرا (1391). بررسی القا استرس بر عملکرد حافظه فعال محرکهای هیجانی در دو گروه با عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف در دو جنس. (پایان­نامة کارشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بهشتی.
رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا و هاشمی­پرست، سید­مقتدی (1381). تضمین کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات. مجموعه مقالات پنجاه و یکمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، نشر همایش توسعه مبتنی بر دانایی.
روحی، قنبر و آسایش، حمید (1391). وضعیت انگیزة تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12(3)، 159-152.
سامانی، سیامک و جوکار، بهرام (1381). بررسی میزان کارایی نمرات سراسری در پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان برخی رشته­های تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 18(2)،146-136.
سلیمانی مطلق، خدایار (1385). بررسی عوامل آموزشی مؤثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت­علمی و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه شهید بهشتی.
شاوران، حمیدرضا؛ سلیمی، قربانعلی و همایی، رضا (1387). سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس فرهنگهای چندگانه آنان.  مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 29(1)، 160-147.
صادقی، مصطفی و باقریان، علی (1391). دیدگاه اعضای هیئت­علمی در مورد وضعیت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران. مجله آموزش در علوم پزشکی، 12(10)،  721-730
معروفی، یحیی؛ کیامنش، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود و علی عسکری، مجید (1386). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاهها. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 1(5)، 112-81
 
Farooq, M. S.; Chaudhry, A. H.; Shafiq, M. and Berhanu, G. (2011). Factors affecting students’ quality of academic performance: a case of secondary school level. Journal of Quality and Technology Management, 7(2), 1 – 14.
Garger, J.; Thomas, M. and Jacques, P. H. (2010). Early antecedents to students' expected performance. International Journal of Educational Management, 24 (2), 129 – 138.
Guolla, M. (­1999). Assessing the teaching quality to student satisfaction relationship: applied customer satisfaction research in the classroom. J Mark Theory Pract; 7(3), 87–97.
Jain, R.; Sinha G. and Sahney, S. (2011). Conceptualizing service quality in higher education: Asian Journal on Quality, 12(3), 296-314.
Kumar, S. and dileep, p. (2006). Academic life satisfaction scale (Alss) and its effectiveness in predicting academic success. Education resources information center (Eric), 14.
Kyoshaba, M. (2009). Factors affecting academic performance of undergraduate students at Uganda Christian University. available at: news.mak.ac.ug.
Mlambo, V. (2011).An analysis of some factors affecting student academic performance in an introductory biochemistry course at the University of the West Indies. Caribbean Teaching Scholar, 1(2), 79–92.
Nonis, S. A. and Hudson, G. I. (2006). Academic performance of college students: influence of time spent studying and working. Journal of Education for Business, 151-161.
Smith, W. and Hoy, K. (2007). Academic optimism and student achievement in urban elementary schools. journal of educational administration, 45(5) 556 – 568.
Spicer, D. P. (2004). The impact of approaches to learning and cognition on academic performance in business and management. Education + Training, 46(4), 194 – 205.