نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی، یزد

چکیده

از آنجا که دانشگاه‌ها به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید و تجاری‌سازی علم به حساب می‌آیند انتظار می‌رود که از منابع در دسترسشان به طور مؤثر و کارا استفاده نمایند. از میان گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، گروه‌های فنی و مهندسی به لحاظ ماهیتشان نقش بسزایی در خروجی‌های تحقیق و توسعه دانشگاه دارند. هدف از این تحقیق، به کارگیری الگویی جهت ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه بخش علوم و مهندسی دانشگاه ها در هر دو بخش تولید و انتشار علم با استفاده از مکانیزم تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای است. در این بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه 8 گروه آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه یزد استخراج که در این راستا برای ارزیابی کارایی نسبی آن‌ها در بخش تولید علم از دو ورودی مقدار گرنت تخصیص داده شده به اساتید گروه و اعضای پژوهشی گروه آموزشی شامل اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و خروجی‌های تعداد مقالات، کتب انتشار یافته، طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و اختراعات و اکتشافات ثبت شده و در بخش انتشار علم از ورودی‌های تعداد مقالات، کتب انتشار یافته، طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و اختراعات و اکتشافات ثبت شده و خروجی‌های مبلغ طرح‌های پژوهشی، مبلغ قراردادهای آموزشی و مشاوره‌ای و مبلغ پایان‌نامه‌های حمایت شده و ارزش اختراعات تجاری شده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در بخش تولید علم از 8 گروه آموزشی تحت بررسی تعداد 7 گروه و در بخش انتشار علم تعداد 6 گروه در میان گروه‌های فنی و مهندسی منتخب، ناکارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for evaluating the performance of research and development branch of technical and engineering department (case study: Engineering and Technology Department of University of Yazd

نویسندگان [English]

  • Habib Zare Ahmadabadi 1
  • Somaye Javidi 2
  • Mohammad Hosein Tahari Mehrjerdi 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran

2 MA. Industrial Management, Jahad Daneshgahi, Yazd, Iran

چکیده [English]

Most science production and commercialization, universities and education institutes are expected to take advantage of their resources most effectively and efficiently. Among educational departments, technical and engineering departments of universities and educational institutes play the more important role for research and development (R&D) outputs. The purpose of this paper is to take advantage of a model for evaluation of R&D performance of technical and engineering department of universities and educational institutes in both production and publication of science via network data envelopment analysis mechanism. For survey population, eight technical and engineering departments were selected in Yazd University to evaluate their R&D outputs. Their evaluations were preformed from two point of views; production and publication of science. Their production science also evaluated from two perspectives; first, the grants of researchers and educators, and the other, the number of papers, published books, research proposals and discoveries. From publication of science point of view, papers, published books, proposals, dissertations, registered inventions and discoveries, the sum of proposals, the sum of education and consultation contracts, the sum of supported dissertations and the sum of commercialized inventions were used. The results show that seven out of eight departments of science production and six out of eight departments of science publication are neither effective nor efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative performance
  • research and development
  • Data Envelopment Analysis
  • Network Data Envelopment Analysis