نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطباییمدیر آموزش/ شرکت صنایع الکترونیک ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهندسی شرکت توزین نیرو انجام شده است. این پژوهش از نوع تحلیلی است و جامعه آماری آن شامل 110 نفر از مهندسانی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در طراحی و اجرای آموزش های مهندسی مشارکت داشته اند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که برای احراز اطمینان از روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از نظرات متخصصان بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که میزان863/. نشانگر مناسب بودن آن برای تحقیق می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه مهندسان نشان داد که شش عامل «تناسب نیازها با برنامه های کسب و کار»، «همسویی اهداف آموزشی با استراتژی سازمان»،«همگرایی محتوی آموزشی با نیازهای شغلی»،«بهره گیری از روش های نوین تدریس»،«مدیریت فرایند یادگیری» و«اعتبار بخشی برنامه های ارزشیابی» حدود84 % از کل واریانس به دست آمده را تبیین کرده اند که نشانگر نقش بالای آنهادر اثرگذاری بر طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهندسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on design and performing technical and engineering courses

نویسنده [English]

  • Saeid Hadavand

MA. Educational Planning and Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present research is to analyze the factors that are effective in designing and launching the programs of engineering teaching for TozinNiroo Company. It is an analytic research with a statistic population of 110 engineers who have participated in designing and performing the engineering instructions. Data are collected through questionnaire. Experts have affirmed the validity of this questionnaire. A reliability of 0.863 which was obtained by Cronbach α coefficient indicates that it is appropriate for the current project. The collected data were analyzed by SPSS soft-ware. The results showed that about 84% of the total variance are explicated through “appropriateness of the needs with the business programs”, “alignment of the teaching objectives with the organization strategy”, “convergence of the teaching content with the occupational needs”, “using the new teaching methods”, “management of learning process”, and “crediting the assessment programs”. This percentage indicates the high effectiveness of the six aforesaid factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching engineering
  • instructional effectiveness
  • instructional planning
  • in service training