نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش های مهارت محور در بخش صنعت بر اساس الگوی کرک پاتریک انجام شده است. شاخص¬های مورد نظر در این ارزیابی عبارت بودند از: میزان استفاده از شایستگیها، میزان تسلط بر شایستگیها، زمان مورد نیاز برای فراگیری شایستگیها، میزان تحقق اهداف رفتاری، میزان حل مشکلات مورد نظر، میزان انطباق روش کاری با واقعیتها و میزان تاثیر روشهای ارایه شده در بهبود عملکرد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – کاربردی بوده و در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر 295 نفر از مهندسین شرکت برق منطقه ای یزد بود. نمونه آماری 90 نفر بودند که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات عبارت بود از: فیش‌برداری، پرسشنامه، یادداشت‌ برداری و مصاحبه‌. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS15 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهمترین دلایل اثربخش نبودن اکثر آموزش های مهارت محور در بخش صنعت، نامناسب بودن زمان یادگیری و همچنین انطباق نداشتن آموزش ها با دنیای کار می باشد. ازآنجا که مبنای طراحی و اجرای آموزش¬های مهارت محور، نیاز سنجی می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که متأسفانه در اکثر بخش های صنعتی نیازسنجی اصولی صورت نمیگیرد و بیشتر نیازسازی می شود تا نیازسنجی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring training effectiveness of skill-based training in the industry sector

نویسندگان [English]

  • Houman Dosti 1
  • Abasalat Khorasani 2
  • Yazdan Mohammadbeigi 3

1 MA. Student, Shahid Beheshti, University,Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Shahid Beheshti, Education Department, Tehran, Iran

3 MSc. Graduated of Systems Engineering Planning Economic –Social, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of skill-based training courses in the industry sector according to Kirk Patrick model. Considered indexes in this evaluation were: rate of usage competencies, level of mastering in competencies, time needed to learn competencies, level of access to behavior objectives, rate of problem solving, rate of conformity between procedure and realities and effect rate of provided procedure to improve performance. This study was a type of descriptive - applying research. Considered statistical population was 295 engineers in regional electricity company of Yazd. In terms of multi stage sampling method 90 people as a sample were selected. Tools of data collection were: note making, questionnaire and interview. SPSS15 software was used to analyze of data. Results showed that the most important reasons for non-effective of most skill-based trainings in the industry sector is inappropriate time of learning and also not compliance with work trainings. Since the basis of designing and implementing skill-based training courses needs assessment, so unfortunately one can conclude that most industrial sectors do not follow such programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skill-based training
  • evaluation
  • Effectiveness
  • Kirk Patrick four level evaluation