نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،

چکیده

درس موازنه مواد وانرژی از اساسی ترین دروس در رشته مهندسی شیمی به حساب می آید و به عبارتی پیش نیاز تمامی دروس اصلی و تخصصی این رشته می باشد. با توجه به این که زمینه کار مهندسی شیمی درکشور ما به دلیل صنایع مرتبط با این رشته وسیع می باشد تربیت مهندسان متخصص و دارای دانش کافی از سوی واحدهای دانشگاهی از ضروریات به شمار می رود. در این مقاله با انجام مطالعات کتابخانه ای ابتدا مقدمه ای درباره وضعیت مهندسی شیمی در کشور گفته می شود، سپس این رشته از لحاظ نحوه آموزش در دانشگاه ها به اختصار بررسی می گردد و در ادامه به نحوه تدریس موازنه مواد و انرژی پرداخته می شود. با توجه به این که ضعف اساسی در این درس در واحد دانشگاهی مذکور بین دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی شیمی مشهود بوده است، در این پژوهش به بررسی این موضوع از روش تحقیق توصیفی پرداخته شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان مهندسی شیمی بوده است که 32 نفر به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق بوده که چهارجنبه ای که می توانست عامل ضعف دانشجویان دراین درس مطرح باشد بیان گردید. این عوامل شامل ضعف در دروس پایه(شیمی،فیزیک،ریاضی)، استفاده از اساتید جدیدالورود وکم تجربه، عدم اعتماد به نفس واضطراب ناشی ازمشروط شدن به علت تعداد واحد بالای درس و کمبود منابع کمک درسی برای این درس معرفی گردید. داده های نتایج با روش های آماری مناسب تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consideration of chemical engineering B.Sc students weakness in energy & mass balance unit

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Daneshfar 1
  • Mehdi Arjomand 2

1 Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 MSc, Student Department of Chemical Engineering Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran.

چکیده [English]

Mass and Energy Balance (MEB) is one of basic courses in chemical engineering (CE) learning and it is needed to be passed before starting the special courses and topics in this field.  Due to the vast variety of jobs offered by chemical industries in our country, training of expert and well educated engineering students in the universities  are essential. In the present article, a literature review on the current situation of  CE and its teaching in Iranian universities are presented and the teaching approach of MEB course is discussed. The descriptive research method is applied to investigate the observable weakness sources in teaching MEB to CE students. The statistical samples include 32 CE students and specially designed questionnaires are distributed among them. Four weakness sources including (i) weakness in  basic sciences (chemistry, physics and mathematics), (ii) courses offered by low experienced and freshman teachers, (iii) students lack of self confidence and stress of failing on getting high number of  courses in one semester, as well as, (iv) lack of supplementary MEB teaching references  are considered in the questionnaire. The statistical analysis of the collected data proves the existence of weakness on MEB teaching among CE students where the main causes are (ii) and (iii) sources.  The psychological advising also decreases the number of MEB credits from 4 to 3 or adding one credit of laboratory course to the theoretical material, also, teaching MEB by more experienced teachers are suggested.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • energy & mass
  • main units
  • statistical analysis