نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مهندس برق و کارشناس ارشد مشاوره شغلی

2 استادیار دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نیروی انسانی یکی از سرمایه‌های اصلی سازمان است که در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. از این رو، سازمانها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی مطلوب به دنبال گزینش افرادی شایسته هستند که از نظر توانایی، مهارت و ویژگیهای رفتاری و شخصیتی با شرایط احراز شغل مورد نظر در آن سازمان تناسب داشته باشند. تناسب شغل وشخصیت درنیروی انسانی کشور به طورکلّی و درمهندسان به طورخاص، آثاری از قبیل افزایش کارایی و اثربخشی، افزایش رضایت شغلی، افزایش هماهنگی و سازگاری با شغل، افزایش موفقیت شغلی، کاهش جابه‌جایی و ترک خدمت، کاهش فرسودگی کاری و در نهایت، بروز خلاقیتها را در بر دارد. در بررسی وضعیت موجود، شاید بتوان به جرئت گفت که حلقه مفقوده در فرایند گزینش و جذب تخصصی برای تصدی یک شغل، نبود الگویی ساختارمند و روشن برای ارزیابی میزان تطابق شخصیت یک فرد با حرفه مورد نظر است. این پژوهش که به‌منظور طراحی چنین الگویی به اجرا درآمده، پژوهشی کاربردی و از نوع کمّی ـ توصیفی است و اساس آن نظرسنجی از خبرگان موضوع (ذینفعان اشتغال مهندسی) است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. در این تحقیق رابطه بین 15 عرصه اشتغال مهندسان (جدا از اینکه چه رشته‌ای را خوانده‌اند) با شانزده تیپ شخصیتی معرفی شده درسنخ‌ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI) بررسی شد. هر کدام از این تیپهای شخصیتی از ترکیب دو قطب در چهار بعد شخصیتی به دست آمده و در نهایت الگوی تیپ‌ شناسی شخصیتی مطلوب شاغلان عرصه‌ های مهندسی استخراج و تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desirable personality typology model of engineering occupation fields(Myers – Briggs Type Indicator)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zare 1
  • Abolfazl Karami 2
  • Mehdi Feiz 3

1 Power Engineering & MCs, In Career Consultation, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of A.C.E.C.R-Sharif University Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

People are the most important capital of an organization, they play an important role to achieve organizational goals. Hence, organizations to achieve desirable efficiency and effectiveness, are looking for competent people who are qualified in terms of ability, skills and behavioral characteristics (personality) to meet the job requirements. Fitness between job and personality in the country in general and engineers in particular, has effects such as increased efficiency, increased job satisfaction, increased harmony with the job, increased career success, lower desertion and reduced job burnout. So the lack of structured and clear pattern are the missing links in the process of selection and absorption specialists for the job. The study is a quantitative - descriptive research, based on the survey of experts in the subject (stakeholders of engineering occupations), who were selected through purposive sampling. In this study, the relationship between 15 fields of engineers job (regardless of the type discipline that been studied), with sixteen types of personality of Myers- Briggs Type Indicator (MBTI) are investigated. Each of these types has been achieved by compounding two poles of the four personality dimensions. Finally a personality typology model of engineering occupation fields is developed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fitness of job and personality
  • Personality Types
  • engineering occupation fields
  • Myers- Briggs Type Indicator (MBTI)
  • engineers' occupation model