نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه، با هدف تحقق حفاظت، احیا و تداوم زندگی بناها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی و نیز تربیت نیروی متخصص مورد نیاز، دوره‌هایی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد در آموزش‌عالی ایران طراحی شده است که مهم‌ترین آنها دوره کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی است. با توجه به سابقه اندک دانشگاههای ایران در برگزاری این دوره، در این مقاله به این پرسشها پاسخ داده شده است که آیا تفاوتها و شباهتهایی در واحدهای درسی دوره یادشده بین برنامه آموزش‌ عالی ایران و سایر دانشگاههای معتبر جهان وجود دارد؟ آیا پیشرفتهای اخیر جهانی دانش مرمت، تغییراتی را در آموزش‌عالی این دوره ایجاد کرده است؟ روش به‌کارگرفته شده مبتنی بر مطالعه تطبیقی بین اهداف، مواد درسی و واحدهای آموزشی این دوره در دانشگاههای ایران و چند نمونه از دوره‌های مشابه و با سابقه در اروپا و آمریکاست که در این خصوص از منابع مکتوب و کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه تطبیقی بیانگر تفاوتهای معنادار در اهداف تعریف شده دوره‌ها، تفکیک عرصه‌های مرمت بناهای تاریخی و مرمت بافتهای تاریخی، توجه به شناخت آثار تاریخی و نقش علوم تجربی مرتبط در حفاظت و نیز توجه به ماهیت میان دانشی مرمت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of educational system of restoration of historic monuments and sites in Iran

نویسنده [English]

  • Ali Omranipour

Assistant Professor, Architecture & Art Faculty, University of Kashan

چکیده [English]

Nowadays, in order to conserve and revival of monuments and historic-cultural sites and training human requirements some courses were designed in Iran universities. The most important course of these bachelor and master courses is the master of restoration of historic monuments and sites. In attention to the little experience of Iran universities in this course, the main questions of this article are: what are differences and similarities in curriculum of this course in Iran and other world great universities? Are there any changes in this course, influenced by new improvements of restoration science? The research method is comparative study of objectives, curriculums and units of this course in Iran and some similar and experienced courses in Europe and America, through the written documents. The conclusions are meaningful differences in defined objectives of these courses, separation the science of restoration of monuments from restoration of sites, attention to the cognition and study of historic monuments, the relative experimental sciences in conservation and interdisciplinary identity of restoration.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restoration education
  • Conservation
  • historic buildings
  • historic sites