نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده عمران پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

3 دکتری، دانشکده عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، فوق دکترا/دانشگاه مانیتوبا

چکیده

دانشجویان سرمایه‌های انسانی جامعه برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی هستند. در این میان، نقش دانشگاه به عنوان محیط اصلی رشد و اعضای هیئت علمی برای ایجاد انگیزه و هدایت دانشجویان در طول مسیر سازندگی آنها غیر قابل انکار است. هدف از این مطالعه، بررسی نقش آموزش مهندسی و بهبود آن در وضعیت کیفی آموزش، تربیتی و تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور، تعاریف پایه مطرح در این زمینه بررسی و ارائه شده‌اند. سپس، عوامل مهمی که در قالب آنها کیفیت فردی و علمی یک دانشجو شکل می‌گیرد و در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش و تحصیل دانشجویان موثرند شناسایی و رتبه بندی شده‌اند. بدین منظور از ابزارهای مدیریت چندمعیاره (MCDM) استفاده شده است. همچنین شاخصی جهت کمی کردن نقش آموزش مهندسی در تربیت و تحصیل دانشجویان ارائه و برای تعدادی از دانشگاه‌های جامع و مهندسی در سطح کشور به عنوان مورد مطالعاتی پیاده سازی شده است. در ادامه، تاثیر عدم قطعیت های موجود در تعیین عوامل موثر در آموزش مهندسی با استفاده از یک روش بر پایه زنجیره مارکو (Marcov Chain) مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، گستره محتمل برای تغییرات شاخص ارائه شده بمنظور ارزیابی کیفی آموزش مهندسی تعیین شد. نتایج این مطالعه حاکی از اهمیت قابل توجه عواملی همچون شرایط محیطی و امکانات زیرساختی، اندرکنش با استاد و شرایط شخصی/هدفمندی دانشجو در کیفیت آموزش مهندسی و لزوم توجه بیشتر به این گونه عوامل برای بهبود کیفی آموزش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing an index for quality assessment of engineering education considering uncertainties

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karamoz 1
  • paniz mohamadpour 2
  • zahra zahmatkesh 3

1 Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 MS, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 PhD, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Students are a major human resource potential for economic, social and industrial development. However, the role of universities as the main medium for growth and faculty members who direct and motivate students greatly enhance their impact on society and development. In this study, the quality of students’ education and methods to improve that education have been investigated. For this purpose, the factors/criteria in which personal, professional and technical capabilities are formed, are identified and ranked. Multicriteria decision making (MCDM) is used for this evaluation. An index called the engineering education quality index (EEQI) was proposed and four universities were selected for testing purposes. These universities consisted of two major universities in Tehran and in another city and two engineering colleges. An uncertainty analysis was performed on major factors affecting the EEQI using the Markov chain method. In this way, the range of applicability of factors is captured. The results show that working environment, education infrastructure, students-professors interactions, personal life and motivation are among the important factors that should be improved in order to increase the quality of engineering education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • civil engineering
  • developing education
  • Quality index
  • multi criteria
  • Decision Making
  • Uncertainty analysis
پازارگادی، مهرنوش (1377). پیشرفتهای بین‌المللی در خصوص ارزیابی کیفیت در آموزش عالی. مجله رهیافت، 18،43-29.
ذوالفقار، محسن و مهر­محمدی، محمود (1382). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت­علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران. دانشور رفتار، 11(6)، 28-17.
کاراموز، محمد و نظیف، سارا (1388). آموزش مهندسی با نگاه به محیط­زیست: توسعۀ هرم فکری هالیستیک )اکولوژیکی(. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(43)، 28-13.
ABET (2000). Criteria for accrediting engineering programs. Accreditation Board for Engineering and Technology. Available at: www.abet.org.
ABET (2010). Criteria for accrediting engineering programs. Accreditation Board for Engineering and Technology. Available at: www.abet.org.
Azizi, N. and Lasonen, J. (2009). Education. training and the economy: preparing young people for a changing labor market. Institute for Educational Research: Jyvaskyla University Press.
Bailey, M.; Floersheim, R. B. and Ressler, S. J. (2002). Course assessment plan: a tool for integrated curriculum management. Journal of Engineering Education, 91(4), 425-434.
Balali, V.; Zahraie, B. and Roozbahani, A. (2014), A comparison of AHP and promethee family decision making methods for selection of building structural system. American Journal of Civil Engineering and Architecture, 2(5), 149-159.
Hiessl, Harald; Wals, R. and Dominik Toussaint. (2001). Design and sustainability assessment of scenarios of urban water infrastructure systems. Conference Proceedings 5th International Conference on Technology and Innovation.
Marina, M. and Anna, P. (2015). Project approach in humanities as a cognitive strategy of modern engineering education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 166, 415-421
McGourty, J.; Sebastian, C. and Swart, W. (1998). Developing a comprehensive assessment program for engineering education. Journal of Engineering Education, 87(4), 355.
Morais, D. C. and Adiel T. A. (2007), Group decision-making for leakage management strategy of water network. Resources, Conservation and Recycling 52(2), 441-459.
Moskal, B. M.; Leydens, J. A. and Pavelich, M. J. (2002). Validity, reliability and the assessment of engineering education. Journal of Engineering Education, 91(3), 351.
Purzer, S.; Nicholas, F. and Nataraja, K. (2016). Evaluation of Current Assessment Methods in Engineering Entrepreneurship Education. Adv. Eng. Educ.
Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: The course experience questionnaire. Studies in Higher Education, 16(2), 129-150.
Rogers, P. P. (2008). Problems with civil and environmental engineering education in the U.S. Journal of Contemporary Water Research and Education, 139, 3-5.
Rouvrais, S. and Lassudrie, C. (2014). An Assessment framework for engineering education systems. In International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination. Springer International Publishing. 250-255
Suarez, B.; Revilla, J. A. and Galan, L. (2011). Quality assessment in engineering education in Spain towards a new accreditation agency, New Trends and Challenges in Engineering Education,  24-25, Patras, Greece
Tung, Y. K. and Yen, B. C. (2005). Hydrosystems engineering uncertainty analysis. ASCE.
Buckeridgeais, D. C. and Adiel T. de Almedida (2007). Group decision-making for leakage management strategy of water network, resources. Conservation and Recycling, 52(2), 441-459
Buckeridge, J. S. (2000). A Y2K Imperative: the globalization  of engineering education. Global Journal of Engineering Education, 4 (1), 19-24.
http://www.enge.vt.edu  (March 2015).