نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا،

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانۀ دانشجویان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی مهارت و تأثیر آن بر قصد کارآفرینی آنها بود. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردی مهارت بود (حدود 21 هزار دانشجو در رشته­های فنی- مهندسی). با بهره­گیری از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 377 دانشجو به روش نمونه­گیری طبقه­بندی تصادفی برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامة محقق­ساخته بود. متغیرهای موردبررسی شامل مهارتهای کارآفرینی (دانش طرح کسب­وکار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری، برنامه­ریزی، تیم­سازی و بازاریابی)، قصد و ویژگیهای کارآفرینانه است. روایی صوری ابزار تحقیق توسط جمعی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسش­نامه، از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار متوسط 96/0) استفاده شد. روشهای تجزیه­وتحلیل داده­های این تحقیق شامل ضریب تغییرات، T تک­نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بودند. یافته­ها نشان داد که از بین مهارتهای شش­گانۀ کارآفرینی سه مهارت برنامه­ریزی، تیم­سازی و آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری تفاوت معنا­داری با میانگین مقیاس (به­ترتیب 12، 15، 9) داشتند. همچنین، چهار متغیر انگیزۀ پیشرفت، چالش­طلبی، مهارت بازاریابی و عمل­گرایی در­مجموع قادرند 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته (قصد کارآفرینانۀ دانشجویان) را پیش­بینی کنند. به بیان دیگر، این چهار متغیر 56 درصد از قصد کارآفرینانه دانشجویان را پیش­بینی می­­کنند و 44 درصد دیگر توسط سایر متغیرهاپیش­بینی می­شود. در پایان باتوجه­به نتایج به­دست­آمده از این مطالعه پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An assessment of students' entrepreneurial skills and characteristics and the impact on their entrepreneurial intention: a case of maharat applied science centers

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Hosseininia 1
  • Pouria Ataie 2
  • Ahmad Yaghoubi Farani 3

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

2 PhD Student, Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University

3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

The main purpose of this survey study was to assess students’ entrepreneurial skills and characteristics in Maharat Applied Science Centers and its impact on their entrepreneurial intention. The research population was all students of Maharat Applied Science Centers (Approximately 21000 students). Samples of 377 students were selected through stratified random sampling (Krejcie and Morgans’ table was used for estimating research sample). Data was collected using a researcher made questionnaire. Research variables were entrepreneurial skills (Knowledge about business plan, communication, and familiarity with the legal and commercial rules, planning, team building and marketing), entrepreneurial characteristics and entrepreneurial intention. Questionnaires’ face validity was confirmed by a panel of experts and pilot test was performed to evaluate its reliability that Cronbach's alpha was 0.96. For analyzing data, coefficient of variation, one sample t-test, Pearson coefficient and multiple linear regression were used. Findings indicated that three skills such as planning, team building and familiarity with the legal and commercial rules had been significant difference with average scale (Respectively 12, 15 and 9). As well as, four factors like achievement motivation, challenge-taking, marketing and action-taking could be explain 56 percent of changes in dependent variable (students’ entrepreneurial intention). In other words, the four variables are predicted 56 percent of students' entrepreneurial intention and another 44 percent are predicted by other variables. At the end, according to the results, applicable recommendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial skill
  • entrepreneurial characteristics
  • Entrepreneurial intention
  • Applied Science Education
  • Maharat Institute of Applied Science
آراستی، زهرا و سعید بنادکی، سعیده (1392). ارزیابی برنامه­های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 15(57)، 89-75.
آقاجانی، حسنعلی (1384). کارآفرینی: مفاهیم، نظریات و ضرورت وجودی. رویش، 3(11)، 22-13.
احمدی، فریدون؛ مفاخری­نیا، فرانک و فرجی، بهیه (1391). ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسلامی در دانشگاههای استان کردستان. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(3)، 485-502.
انصاری، محمدتقی و فکور، بهمن (1393). موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش­آموختگان به کارآفرینی. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 20(2)، 117-141.
بخشی جهرمی، آرمان و شهیدی زندی، کاوه (1388). بررسی انگیزۀ تحصیل دانشجویان کشاورزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5(2)، 89-100.
جعفری­مقدم، سعید؛ زالی، محمدرضا و جلیل­زاده، مریم (1390). عوامل بازدارنده قصد کارآفرینانه دانشجویان: مورد مطالعه دانشگاه تهران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 25 و 26، 51-27.
جمشیدی­فر، مصطفی؛ خرمی، شهروز و راحلی، حسین (1389). بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 3(3)، 53-64.
جهانگیری، علی (1383). نقش آموزشهای علمی ـ کاربردی در توسعه کارآفرینی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آموزش­های عالی علمی ـ کاربردی. آذرماه 83، تهران.
حسینی، سیدمحمود و یعقوبی، جعفر (1384). بررسی موانع تحقق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و راهکارهای تقویت آن. همایش علمی آموزش کشاورزی کشور، تهران.
دریایی، نجمه (1391). توسعه کارآفرینی در ایران: مفاهیم، چالشها و راهکارها (با تأکید بر کارآفرینی در بخش کشاورزی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب­وکارهای دانش­بنیان، تهران.
رحمانیان کوشککی، مهدی؛ چیذری، محمد و عباسی، عنایت (1394). بررسی توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)، 1-18.
سلجوقی، سیدمحمد (1393). کارآفرینی ایجاد و توسعه کسب­وکار جدید. کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.
صادقی، مهدی و ملکی­نیا، عماد (1390). ارزیابی دانشجویان از محیط­های کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 59، 89-69.
صباحی، احمد؛ ناجی میدانی، علی اکبر و سلیمانی، الهه (1392). بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 9-18.
صفری، سعید و سمیع­زاده، مهدی (1391). نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته­های علوم انسانی. فنّاوری آموزشی، 7(1)، 65-79.
صیف، محمدحسن؛ ثابت مهارلویی، عباس؛ رستگار، احمد و احمدآبادی، خدیجه (1393). عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 7(1 5)، 71-85.
عبداله­زاده سلماسی، علی؛ انوری، مسعود؛ انوری، نادر و شریفی، سبحان (1394). نقش مراکز آموزش عالی در اشتغال و کارآفرینی. مهارت­آموزی، 4(14)، 7-20.
عروف­زاده، شهرام و نظری، راضیه (1393). رویکردی نوین در کارآفرینی. اصفهان: بهتاش پژوهش.
علی­آبادی، وحید؛ عطائی، پوریا و موحدی، رضا (1395). بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در بین جوانان روستایی. پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 5(2)، 110-95.
فرامرزی­نیا، ضرغام؛ فرهادی­راد، حمید و مهرعلیزاده، یدالله (1395). تحلیل امکان پیاده‌سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18(71)، 86-65.
فولادی، مهران و باغبانی، حمزه (1393). بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان. مطالعه موردی: دانشجویان پیام نور شهرستان بیجار. رشد فنّاوری، 10(39)، 29-36.
فیض­بخش، سیدعلیرضا و عبداللهی، آمنه (1389). کارآفرینی عمومی. تهران: مرکز آموزش و تحقیق کانون فارغ­التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی.
کاهان، دیوید (1393). کارآفرینی در کشاورزی. ترجمۀ سعید کریمی و رضا موحدی. تهران: نور علم.
کریمی، سعید (1395). نقش خلاقیت در توسعه قصد کارآفرینانه‌ دانشجویان کشاورزی غرب ایران. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 8(36)، 3-16.
محمدی آلمانی، امین؛ پورناصرانی، امیر؛ داوری، علی و رضایی کلیدبری، حمیدرضا (1392). عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه مهارت­آموزان آموزش­دیده در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان. مهارت­آموزی، 1(5)، 35-51.
مرادی، حوریه؛ بیژنی، مسعود؛ کرمی، غلامحسین و فلاح حقیقی، نگین (1391). ارزیابی مقایسه‌ای ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر نگرشهای کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان). فصلنامۀ آموزش مهندسی ایران، 14(53)، 81-65.
ملیتو، سالازار؛ تیونگ آکینو، سونیا و دیاز، پاز (1380). مقدمه­ای بر کارآفرینی. ترجمۀ سیامک نطاق. تهران: کوهسار.
موحدی، رضا و یعقوبی فرانی، احمد (1391). درآمدی بر کارآفرینی روستایی. همدان: دانشگاه بوعلی­
سینا همدان.
موحدی، رضا؛ حیدری ترازک، خدیجه و سعدی، حشمت­اله (1395). موقعیت برنامه درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاههای بو‌علی سینا، رازی و کردستان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 8(36)، 64-76.
موسیوند، مریم؛ صفایی شکیب، علی؛ عطائی، پوریا و عبدالملکی، بابک (1395). تحلیل تأثیر مؤلفه­های سرمایه روانشناختی بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 6(23)، 64-55.
هیسریچ، رابرت دی و پیترز، مایکل پی (1390). کارآفرینی (جلد اول). ترجمه سید علیرضا فیض­بخش و حمیدرضا تقی­یاری. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
Altinay, L.; Madanoglu, M.; Daniele, R. and Lashley, C. (2012). The influence of family tradition and psychological traits on entrepreneurial intention. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 489-499.
Ambad, S. N. A. and Damit, D. H. D. A. (2016). Determinants of entrepreneurial intention among undergraduate students in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 37, 108-114.
Askun, B. and Yıldırım, N. (2011). Insights on entrepreneurship education in public universities in Turkey: Creating entrepreneurs or not? Journal of Social and Behavioral Sciences, 24(1), 663- 676.
Azizi, B.; FarajollahHosseini, J.; Hosseini, S. M. and Mirdamadi, M. (2010). Factors influencing the development of entrepreneurial education in Iran’s applied-scientific educational centers for agriculture. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5(1), 77-83.
Cañizares, S. M. S. and García, F. J. F. (2010). Gender differences in entrepreneurial attitudes. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29(8), 766 –786.
Chuluunbaatar, E.; Ottavia, D. and Shiann-Far, K. (2011). The entrepreneurial start-up process: the role of social capital and the social economic condition. Asian Academy of Management Journal, 16(1), 43-71.
Drury, R. L. and Mallory, W. D. (2000). Entrepreneurship education in the Virginia Community College System. Inquiry, 5(1), 45-57.
Espíritu-Olmos, R. and Sastre-Castillo, M. A. (2015). Personality traits versus work values: Comparing psychological theories on entrepreneurial intention. Journal of Business Research, 68(7), 1595-1598.
Fang, N.; Yuli, Z. and Hongzhi, X. (2009). Acquisition of resources, formal organization and entrepreneurial orientation of new ventures. Journal of Chinese Entrepreneurship, 1(1), 40-52.
Fox, J. (2005). Organizational Entrepreneurship and the Organizational Performance Linkage in University Extension. Ph. D. Dissertation, Ohio State University.
Global Entrepreneurship Monitor. (2014). Assessment of Entrepreneurship Indicators in Iran. Retrieved from http://www.gemconsortium.org/country-profile/71
Gorol, D. and Astan, K. (2006). Factors that facility at intention to venture creation among nascent entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 19(2), 41-71.
James, T. (2005). Encyclopaedia of Technical and Vocational Education. Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
Keat, O. Y.; Selvarajah, C. and Meyer, D. (2011). Inclination towards entrepreneurship among university students: An empirical study of Malaysian university students. International Journal of Business and Social Science, 2(4), 220-206.
Khayri, S.; Yaghoubi, J. and Yazdanpanah, M. (2011). Investigating barriers to enhance entrepreneurship in agricultural higher education from the perspective of graduate students. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 15, 2818-2822.
Koe, W. L.; Sa’arib, J. R.; Majidc, I. A. and Ismail, K. (2012). Determinants of entrepreneurial intention among millennial generation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (40), 197 – 208.
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Maresch, D.; Harms, R.; Kailer, N. and Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104, 172-179.
Mat, S. C.; Maat, S. M. and Mohd, N. (2015). Identifying factors that affecting the entrepreneurial intention among engineering technology students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 1016-1022.
Parvin, L.; Rahman, M. W. and Jia, J. (2012). Determinates of women microentrepreneurship development: An empirical investigation in rural Bangladesh. International Journal of Economics and Finance, 4(5), 254-260.
Paul, J.; and Shrivatava, A. (2016). Do young managers in a developing country have stronger entrepreneurial intentions? Theory and debate. International Business Review. (In Press).
Ramirez, A. R.; Orejuela, A. R. and Vargas, G.M. (2010). New Perspectives for the Managerial Entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(2), 203-219.
Schunk, D. H. (2010). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
Segal, G.; Borgia, D. and Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 11(2), 42-57.
Urbano, D.; Toledano, N. and Soriano, D. (2010). Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain. Journal of Social Entrepreneurship, 1, 54-69.
Turker, D. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
Yao, X.; Farmer, S. and Kung-McIntyre, K. (2016). Who is the entrepreneur?.Prototypical views of the entrepreneurial role across three cultures. Advances in International Management. 29, 117-145.