نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

ا
امروزه، شواهد حاکی از آن است که جنسیت نقش مهمی در کارآفرینی ایفا می‏کند؛ هرچند، به‌رغم اهمیت موضوع مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است، به­استثنای دانشکدة کارآفرینی، که موظف به تربیت نیروهای متخصص در کارآفرینی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی است. جامعة آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران بودند که با­توجه­به جدول کرجسی و مورگان (Krejcie, 1970) تعداد 239 نفر از آنها، روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسش­نامه استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهدبین دانشجویان دختر و پسر در خصوص مفاهیم اصلی قصد کارآفرینانه برای نگرش و هنجارهای ذهنی تفاوت معنا‌دار وجود داشته و برخلاف اکثر تحقیقات گذشته دختران دانشجوی دانشکدة کارآفرینی در این خصوصیات قوی‌تر از پسران هستند. با ورود متغیر اشتغال در دو جنسیت تفاوتهایی مشاهده می‌شود. در بین زنان شاغل کنترل رفتار ادراک‌شده و رفتار کارآفرینی بیشتر از غیر شاغلان بوده و تفاوت معنا‌داری نشان می‌دهد. اما در مورد مردها چهار عامل نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل، رفتار ادراک­شده و رفتار کارآفرینانه تفاوت معنا‌داری بین شاغلان و غیرشاغلان مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of gender differences in entrepreneurial intention of students: the case of faculty of entrepreneurship, Tehran University

نویسندگان [English]

 • Morteza Akbari 1
 • Azam Ahangar Selebenei 2
 • Mojtaba Hoshmandzadeh 3
 • Razieh Tahmasebi 4

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

2 PhD, Sociology and Researcher, Institute for Social Studies and Research, University of Tehran

3 MA, Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

4 MA, Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

چکیده [English]

Today, evidence suggests that gender plays an important role in entrepreneurship. However, despite the importance of this issue, several studies have been conducted in this areas, but in the Faculty of Entrepreneurship, which is responsible for training specialists in entrepreneurship, has not been done. Therefore, the main objective of this paper was to investigate the effect of gender differences in entrepreneurial intentions of students of Faculty of Entrepreneurship. The population of the study was postgraduate students of Faculty of Entrepreneurship, according to Krijercy and Morgan table, 239 of whom were selected through random sampling. A questionnaire was used for data collection and SPSS statistical software was used for data analysis. The results showed that there were significant differences between men and women in attitude and subjective norms. In addition, the result showed perceived control behavior and entrepreneurial behavior in working women were more than non-working women. As for the men, there were not significant differences in attitudes, subjective norms, perceived control behavior, and entrepreneurial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Gender
 • Entrepreneurial Attitudes
 • Subjective Norms
 • Perceived Behavioral Control
 • Entrepreneurial intention
 • Entrepreneurial behavior
رضایی، روح‌اله (1393). رابطه بین خودکارآمدی کارآفرینانه با قصد کارآفرینانه: نقش تعدیلگری جنسیت. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 12(3)، 404-387.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل‌انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، سیده‌مریم (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 16(3)،  85-105.
اکبری، مرتضی؛ اسدی، علی؛ رضایی، عبدالمطلب و عبدالهی، ضرغام (1393). تحلیل عوامل تأثیرگذار بر تمایل و شرکت باغداران در کلاسهای آموزشی ـ ترویجی در استان آذربایجان غربی. مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 7، 77-65.
یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا (1387). مقایسه تحلیلی مدلهای پذیرش فنّاوری با تأکید بر پـذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 3(11)، 44-21.
صدیقی، حسین و احمدپورکاخک، امیر (1384). سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان: مطالعه موردی شهرستان گناباد.  علوم کشاورزی ایران، 36(3)، 699-689.
 
Ahl. H.(2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(5), 595-921
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. 50(2), 179-211.
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 665-683.
Busenitz, L.W. and Lau, C. M. (1997). A cross-cultural cognitive model of new venture creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 20(4).
Cristina, M. Díaz-García, J. J. M. (2010). Entrepreneurial intention: the role of gender. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(3), 261-283.
Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions, RENT IX Workshop in Entrepreneurship Research. Piacenza, Italy, 23 24 November.
Desislava, Y. (2011). Gender differences in entrepreneurship in a transition context the case of Bulgria. International Journal of Management, 28-32.
Fatoki, O. (2014). Parental and gender effects on the entrepreneurial intention of university students in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 157-162.
Kepler, E. and Shane, S.(2007). Are male and female entrepreurs really that different? The office of advocacy small business working papers, available at: www.sba.gov/
Klyver, K.; Grant, S. and Hindl, K. (2007).The influence of social network structure on entrepreneurial participation: gender differences studied across 47 countries. Third Global Entrepreneurship Monitor Research Conference. Washington, D. C.
Kolvereid, L. E.(1996). New business formation: does gender make a difference? Women in Management Review, 11(4): 312.
Krueger, N. F. Jr. & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91-104.
Krueger, N. (2009). Entrepreneurial intentions are dead: Long live entrepreneurial intentions. 24(1), 51–72, Springer.
Leory, H.; Maes, M;, Sels. L. and Debrulle. J. (2009). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, 7-11.
Maes, J.; Leroy, H. and Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: a TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 784-794.
Mair, J. and Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction and delight. Journal of World Business, 36-44.
Marlow, S. and Patton, D. (2005). All credit to men-entrepreneurship, finance, and gender. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(6), 717-735.
Matthews, C. H. and Moser, S. B. (1996). A longitudinal investigation of the impact of family background and gender on interest in small firm ownership, Journal of Small Business Management, 34(2), 29-43.
Mueller, S. (2004). Gender gaps in potential for entrepreneurship across countries and cultures. Journal of Developmental Entrepreneurship, 199-220.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
OECD. (2012). Gender equality in education, employment and entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012. Paris: OECD.
Pushkarskaya, H. (2008). Gender differences in determinants of entrepreneurial intentions in a rural setting. Innovative Marketing, 103-113.
Pushkarskaya, H. and Vedenov. D. (2010). How internet penetration into rural communities changes demographics of rural entrepreneurs. Innovative Marketing, 81-94.
Rittippant, N. and Kokchang, W. (2011). Measure of entrepreneurial intention of young adults in Thailand. EPPM, Singapore, 215-226.
Robert, V. and Krejcie, D. (1970). Determining sample size for research activities. 608-610.
Roche, K. (2013). Reconciling gender differences in the returns to education in self-employment: does occupation matter? The Journal of Socio-Economics, 112-119.
Sánchez, J. C. (2014). Gender personal traits, and entrepreneurial intentions. Business and Management Research, 31-40.
Sánchez, M. C.; Casero, D. and Aunión, D. (2014). Gender analysis of entrepreneurial intentions as a function of economic development across three groups of countries. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(4), 747-765.
Scherer, R. F.; Brodzinski, J. D. and Wiebe, F. A. (1990). Entrepreneurial career selection and gender: a socialization approach, Journal of small Business Management, 28(2), 37-44.
Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In the Encyclopedia of Entrepreneurship. 72-90.
Shneora, R.; Camgözb, S. M. and Karapinarb. P. B. (2013).The interaction between culture and sex in the formation of entrepreneurial intentions. Entrepreneurship and Regional Development: An International Journal, 781-803.
Sullivan, D. M. and Meek, W. R. (2012). Gender and entrepreneurship: a review and process model. Journal of Managerial Psychology, 27(5), 428-458.