نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

مدلسازی یکی از فنون ذهنی بشر است که نه­تنها برای اهداف علمی، بلکه برای انجام امور روزمره بشر به­ دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش دانشجویان با­توجه­به دانش سازه­ای به آزمون آموخته­ها و تجربیات خود می­پردازند و آشنایی با ساختارها و سیستمهای ساختمانی به­صورت عملی و تجربی از مهم­ترین ویژگیهای این سیستم است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از مدل یادگیری بلوم، در آموزش درس سیستمهای ساختمانی در مقطع کارشناسی معماری دانشگاه تهران به ارتقای میزان یادگیری مفاهیم سازه­­ای در دانشجویان معماری بپردازد. روش تحقیق به­کار­گرفته­شده در این مقاله، روش تحقیقات کاربردی و بر اساس خصوصیت موضوع روش توصیفی است. نتایج حاصل از پروژه­های ارائه­شدة دانشجویان مبین این امر است که مطابق مدل یادگیری بلوم، مدل سازه­ای فیزیکی شیوه­ای مناسب در شناخت رفتار سازه­ای است و شرایط لازم برای یادگیری و آزمودن آموخته­های دانشجویان فراهم می­­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the necessity of using structural physical model on educating structural course according bloom’s model (case study: structural systems course architecture students of University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Katayon Taghizadeh 1
  • Ladan Vejdanzade 2

1 , Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban, Tabriz Islamic Art University

2 PhD, Student, Faculty of Architecture and Urban, Tabriz Islamic Art University

چکیده [English]

Modeling and simulation refers to using models – physical, mathematical, or otherwise logical representation of a system, entity, phenomenon, or process – as a basis for simulations – methods for implementing a model (either statically or) over time – to develop data as a basis for managerial or technical decision making. The architectural model indicates visualization of internal relationships within the structure or external relationships of the structure within the environment. The geometry of the model and the object it represents are often similar in the sense that one is a rescaling of the other; in such cases the scale is an important characteristic. Physical models allow visualization, from examining the model of information about the thing the model represents. In this study according to Bloom's model, we try to promote learning structural behavior on structural systems course in University of Tehran for bachelor students. The research method been used in this paper, based on the description of the subject property. According to research a Bloom’s model, structural physical model is an appropriate way of understanding the structural behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Design Education
  • Deployable Structure
  • Portable Architecture
  • Scissors Like
  • Bloom’s Model
انصاری، مجتبی؛ امیرخانی، آرین و اخوت، هانیه (1388). ارزشیابی میزان رشد یادگیری دانشجویان مهندسی معماری در فراگیری مفاهیم سازه به روش بهره­گیری از طبیعت و مقایسه آن با سایر روشهای متداول، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(42)، 80 ـ 59.
جعفروند، علی (1377). تحلیل و طراحی بهینة سازه­های فضاکارتاشو.(­پایان­نامه دکتری)، دانشگاه علم و صنعت.
چارلسون، اندرو (1388). سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه، ترجمه گلابچی، محمود و سروش­نیا، احسان، دانشگاه تهران.
شریعتمداری، علی ( 1366) برنامه­ریزی درسی. تهران، سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها).
شعبانی، حسن (­1384)، مهارتهای آموزشی و پرورشی، تهران: سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها).
کاوه، علی؛ کروبی، فرهاد و کیوانی، جعفر (مترجم)، 1383، تحلیل، طراحی و ساخت سازه‌های فولادی فضایی، کیوانی، جعفر مترجم، ک-382. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
وجدان­زاده، لادن و تقی­زاده، کتایون (1390). مدل سازه­ای فیزیکی و شبیه­سازی مجازی شیوه­ای نو در شناخت رفتار سازه­ای، سومین همایش آموزش معماری، بررسی چالشها، جستجوی راه­کارها، تهران.
 
Gantes, C. J. (2001). Deployable structures, analysis and design. WIT Press, C/O Computational Mechanics Inc, U.S.A.
Hebbelinck, S.; Mollaent, M. and Haase, J. (2004). From small parts of large structures. Bevenmit texhlien heft 4.
Mira, l. (2010). Design and analysis of a universal scissor component for mobile architectural application. Yrije University Brussel.
Pellegrino, S.(2002). Deployable structures. U. K. Springer Science & Business Media.