نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه بین جو آموزشی و انگیزش درونی دانشجویان رشته‌های مهندسی برای تحصیل، با تعهد عاطفی آنان در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 258 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه انگیزش درونی چویی و همکاران (2009) و پرسشنامه محقق ساخته جو آموزشی با الهام از پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1962) و زیر‌مقیاس تعهد عاطفی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین نمونه‌ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1. متغیر جو آموزشی پیش بینی کننده قوی‌تر تعهد عاطفی دانشجویان است؛ 2. ابعاد علاقه، فشار و ارزش از انگیزش درونی برای تحصیل، قوی‌ترین پیش‌بینی کنندگان تعهد عاطفی دانشجویان بر حسب جنسیت، رشته‌های تحصیلی و محل سکونت آنان است؛ 3. بعد انسجام اجتماعی دانشجو ـ استاد از جو آموزشی، قوی‌ترین پیش‌بینی کننده تعهد عاطفی دانشجویان بر حسب جنسیت، رشته‌های تحصیلی و محل سکونت آنان است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between educational climate and intrinsic motivation to study with students' affective commitment: case study engineering college of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Zenab Peyravi Nejad 2

1 Assistant Professor, Scool of Education and Sychology, Shiraz University

2 MA. Education Administration, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the relationship between educational climate and intrinsic motivation to study with engineering students' affective commitment in Shiraz University. Statistical population is whole of bachelor students of engineering college in Shiraz University. By stratified-random sampling method, 258 students were selected. Research instruments were Intrinsic motivation questionnaire (Chooi, 2009) and educational climate questionnaire and affective commitment subscale from organizational commitment questionnaire (Alen-Mayer, 1990). After computing their validity and reliability of instruments, they were distributed among samples. Multiple regressions were used for data analysis. The results showed: 1) Educational climate variable was stronger anticipant for the affective commitment of students. 2) Dimensions of interest, tension and value from intrinsic motivation to study were strongest anticipants for their affective commitment based on gender, field and residence. 3) Dimension of "Social Integration between Student-Faculty" from educational climate were strongest anticipant for theirs' affective commitment based on gender, field and residence.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrinsic motivation to study
  • college climate
  • affective commitment
  • Shiraz University