نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با ظهور عصر اطلاعات و اقتصاد دانش‌بنیان، تحولات محیطی به شکلی رقم خورده است که دانشگاهها با مطالبه شفافیت، پاسخگویی و انعطاف‌پذیری مواجه شده‌اند. برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید، به انواع جدیدی از منابع و روشهای جدیدی از مدیریت نیاز است که یکی از آنها «مدیریت سرمایه فکری دانشگاه» است که چارچوبی برای شناسایی، پایش، اقدام و ارزیابی سرمایه‌های فکری دانشگاه فراهم می‌سازد. اگر چه در پژوهشهای بسیاری در باره گزارش‌دهی سرمایه فکری بررسی شده است، اما معدود پژوهشهایی وجود دارد که در آنها شناختی یکپارچه از مدیریت سرمایه‌های فکری دانشگاه ارائه شده باشد؛ بنابر‌این، هدف از پژوهش حاضر دست یافتن به این مهم بوده است. در این خصوص، پس از بررسی الگوهای مختلف مدیریت سرمایه فکری، الگویی برای مدیریت سرمایه‌های فکری دانشگاه پیشنهاد شده و در ادامه، این الگو برای بررسی وضعیت موجود مدیریت سرمایه‌های فکری در یکی از برترین دانشگاههای ایران (دانشگاه صنعتی شریف) به کار برده شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری شامل 300 نفر از  اعضای هیئت علمی و 19 نفر از مدیران دانشگاه صنعتی شریف بود. .برای اعضای هیئت علمی نمونه‌گیری طبقه‌ای شامل 103 نفر و برای مدیران، سرشماری و شامل 10 نفر بوده است. ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه‌ محقق‌ساخته بود که پایایی و روایی آن بررسی و تأیید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای و t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان ‌داد که اعضای هیئت علمی و مدیران معتقدند هر یک از فرایندهای چرخه‌ مدیریت سرمایه فکری؛ یعنی شناسایی، پایش، اقدام و ارزیابی سرمایه فکری و بنابراین، وضعیت کلی مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه صنعتی شریف پایین‌تر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University intellectual capital management: case study of Sharif University of Technology

نویسندگان [English]

  • Aamir Shahsavari 1
  • Mohammad Yamani 2
  • Mahmood Abolghasemi 3

1 PhD. Student, Education Department, Shahid Behsht University, Tehran, Iran.

2 Professor, Education Department, Shahid Behshti University, Iran.

3 Assistant Professor, Education Department, Shahid Behshti University, Iran. E-mail: m-abolghasemi@sbu.ac.ir

چکیده [English]

With the advent of the information age and knowledge based economy, environmental changes have occurred in a way that universities are facing demands for transparency, accountability and flexibility. Answering these new demands requires new types of resources and new methods of management. In this regard, one of the new suitable tools is university intellectual capital management (ICM), which provides a framework for identification, monitoring, action and evaluation of the university intellectual capital (IC). Although considerable amount of research has studied the IC in general, there are few works which have attained an integrated cognition of university ICM. This study attempted to achieve this. Goal in this regard, after reviewing the various models of intellectual capital management, a model for university intellectual capital management is proposed and then employed in one of the top universities in Iran (Sharif University of Technology). The method used is descriptive through a survey. The society of study includes 300 faculties and 19 managers of Sharif University of Technology. The sample of study includes 103 faculties and 10 managers. Measuring instrument consisting of two questionnaires whose reliability and validity have been reviewed and approved. Data is analyzed by tests of one sample ‘t’ test and two sample ‘t’ test. The results show that faculties and administrators believe, that each of the ICM cycle processes (identification, monitoring, action and evaluation) and so the overall condition of ICM in Sharif university of technology is lower than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University intellectual capital
  • management of university intellectual capital
  • cycle of university intellectual capital