نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 در کتاب‌ها و نوشته‌های غربی کشف و ساخت مفرغ و برنج و همچنین، احیای روی خالص به صنعتگران غیر ایرانی نسبت داده شده است. در این مقاله شواهد و مستندات موجود درباره نقش ایرانیان در کشف و توسعه این فلزات و آلیاژها ارائه شده است. طبق این شواهد به احتمال قریب به یقین آلیاژهای مفرغ، برنج و فلز روی برای اولین بار در ایران تولید و مصرف شده‌اند. در ادبیات فارسی از لغت روئین که به کرات در نوشته های ادبی ایران به چشم می‌خورد، به جای مفرغ استفاده شده است. شواهد و مستندات در این زمینه نیز گردآوری شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historical Evidences about the Discovery and Development of Bronze, Brass, and Metallic Zinc in Ancient Iran And Also the Meaning of the Word “Rooeen “in Persian Literature

نویسنده [English]

  • Gholamhossen Daneshi

Sharif University of Technology School of Engineering Matericals

چکیده [English]

Western literature attributes the discovery and development of bronze, brass and metallic zinc to non-Iranian nations. In this article, the relevant evidence and documents about the role of Iran in the discovery and development of these alloys and also metallic zinc are presented. According to these documents, with a probability approaching certainty, bronze, brass and metallic zinc have for the first time been made and used in Iran. In Persian literature, the word, “Rooeen “has been used instead of bronze. Evidence about this assertion is also presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bronze
  • Brass
  • Metallic Zinc
  • “Rooeen”
  • The History of Metallurgy