نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 حجم مطالب آموختنی همگام با پیشرفت علم و فناوری افزایش می‌یابد و آموزش موضوعات جدید چالشی جدی برای مسئولان آموزش کشور است. افزایش مدت آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها و ایجاد دوره‌های عالی‌تر برای تدریس مطالب جدید توجیه اقتصادی ندارد. هر چه مدت آموزش در مدرسه و دانشگاه بیشتر شود، مدت کار و سازندگی‌کمتر و به تبع آن بازدهی اقتصادی فردی و اجتماعی نیز کمتر می‌شود. بهترین چاره برای خروج از این وضعیت واگذاری قسمتی از وظایف آموزشی‌، به خصوص آموزش فناوری‌ها‌، به صنایع و مؤسسات غیر دانشگاهی است. آموزش حرفه‌ای باید همزمان با کار کردن باشد و به مؤسساتی که مستقیماً از آن بهره می‌گیرند، واگذار شود. در این مقاله اهداف دوره‌های آموزشی و مدت و ظرفیت آنها بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education in Industrial World

نویسنده [English]

  • Gholamhossen Danashi

Professor Sharif university of technology, school of engineeing material

چکیده [English]

 The volume of the learning matter increases continuously with advancements in science and technology. Teaching the new material to students is a serious challenge for the country’s educational authorities. Increasing the teaching time in schools and universities and creating advanced courses for accommodating the new material is not economically viable. Increasing the attendance time in schools and universities reduces the working period in later life and lowers the personal and social economical efficiency. The best way out of this impasse is to allocate part of the teaching responsibility, specially the technological teaching to industrial organizations. Those who are the direct beneficiaries of education should teach their employees their craft during their day to day work. The purposes and duration of teaching programs in schools and universities are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Economy
  • teaching goals
  • teaching duration
  • university
  • and industry