نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و صنایع، دانشکاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

 ‌با توسعه روزافزون دانش مدیریت و پیدا شدن انشعابات و رویکردهای مختلف در آن، محققان و دانشمندان این علم عرصه بیشتری برای پژوهش و بحث‌های نظری پیدا می‌کنند و به این دانش غنای بیشتری می‌بخشند، اما این موضوع هنگامی که در حیطه مدیریت کاربردی و به عنوان ابزاری برای اجرای بهتر در اختیار مدیران اجرایی قرار می‌گیرد، به دلیل پیچیدگی و ابهام در روش‌ها و تعدد دیدگاه‌ها، باعث سختی استفاده و ایجاد دغدغه ناکارایی این روش‌ها در عمل می‌شود. در این مقاله با بررسی دو رویکرد مختلف موجود در مدیریت فرایندها به عنوان یکی از زیر شاخه‌های کاملاً عملی و ملموس دانش مدیریت، تفاوت‌های کاربرد هریک بیان و تحلیل شده است. این رویکردها شامل رویکرد منبع محور و رویکرد دانش محور در مدیریت و به خصوص تدوین برنامه‌های استراتژیک سازمان است. سپس، با نگاهی به کارکردهای مدیریت تکنولوژی، رویکردی جدید به عنوان رویکرد تکنولوژی محور با تأکید بر مفهوم تکنولوژی های نرم ارائه می شود. نکته بدیهی نقش نیروی انسانی و مهندسان در اجرای صحیح این اصول است. شایان ذکر است در تکنولوژی‌های نرم و سخت، مهندسان نقش مهم و استراتژیکی دارند. در صنعت امروز که تکنولوژی در حال رشد است، آموزش نیروی انسانی نقشی انکارناپذیر دارد. در این مقاله کوشش شده است تا نسبت میان منابع سازمان و دارایی‌های دانشی و نیز رابطه میان دانش و تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی‌های نرم، تبیین شود و شفاف سازی لازم برای ارائه راهکارهای عملی در مدیریت سازمان‌ها با تأکید بر مکانیزم‌های مدیریتی مرتبط با هر یک از این مقولات صورت گیرد. همچنین، نقش آموزش در یادگیری این اصول بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology - Oriented Approach in organizations: Enhancement of Resource-Oriented Approach in the Era of Know-How

نویسندگان [English]

  • Manoocher Manteghi 1
  • Mazdak Jabbari 2
  • Abolfazl Bagheri 2

1 Assistant Professor, Malek Ashtar University

2 M.A. Student in Technology Management Malek Ashtar University

چکیده [English]

 Considering the ever-increasing development of management know-how with various subdivisions and approaches, scientists and researcher have widened the area of their research and theoretical discussions and have enriched the know-how. However, when it comes to practicing managerial approaches and using them as tools for executive managers, the complication of methods and the variety of approaches give mangers a hard time to apply them to the system. This article tries to analyze two different approaches in process management with their different practical usages as one of the most efficient and sensible subdivisions of management know-how. These approaches include resource- and approach-oriented ones in management and especially compilation of organization strategic plans. Afterward, based on the technology management functions, a new approach as the technology-oriented approach with the emphasis on the concept of normal technologies is introduced. In the meantime, this article focuses on clarifying the relation between organizational resources and its accumulated know-how, and also the relation between know-how and technology. This is how the practical ways of organizational management arisen from the related management mechanisms

کلیدواژه‌ها [English]

  • normal technologies
  • resource-oriented approach
  • technology-oriented approach
  • strategic management