نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

علوم مهندسی از جمله علومی است که با پیشرفت و توسعة هر کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته علی‌رغم تلاش گسترده‌شان نتوانسته‌اند افراد زیادی را در داخل کشور به این رشته‌‌های علوم مهندسی ‌و نیز علوم پایه جذب کنند. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که یکی از دلایل این امر، روش‌های آموزش علوم به خصوص در دوران قبل از دانشگاه است. از سوی دیگر، مطالعات انجام شده تیمز نیز بیانگر بعضی از واقعیت‌ها در بار‌ه وضعیت نامطلوب شیو‌ه‌های آموزش علوم در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران است. عده‌ای از صاحبنظران معتقدند که برای بهبود بخشیدن به وضعیت فعلی علوم باید روش‌های متفاوتی برای تدریس و سازماندهی برنامه‌های درسی جستجو کرد. یکی از این راه‌ها توجه به فناوری‌های آموزشی و کاربست فناوری‌‌های نوین در آموزش است. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برای ایجاد تغییر و تحول در آموزش علوم، بهره‌گیری از فناوری‌ها در تمام مراحل یاد دهی ـ یادگیری باید به منزله یک اصل تلقی شود و برای تأمین فناوری‌ها پیش‌ بینی‌های لازم به عمل آید. از سوی دیگر، ارتباط‌های آموزشگر و فراگیر باید از ارتباط‌های یک سویه به برقراری ارتباط‌های چند سویه سوق داده شود. این نقش هنگامی به خوبی ایفا می‌شودکه آموزشگران و فراگیران توانایی لازم برای بهره گیری از این فناوری‌ها را داشته باشند و به تأثیر فناوری بر اثر بخشی تدریس و یادگیری اعتقاد و ایمان داشته باشند؛ در غیر این صورت بهره‌گیری از این فناوری‌ها اثربخش نخواهد بود. لذا، با ارائه راهکارهایی در این مقاله، آموزشگران می‌توانند از ضعف خود در این زمینه آگاه شوند و در صدد رفع آن برآیند. در این مقاله با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های انجام شده، در باره مطالبی مانند: اهمیت بهره‌گیری از فناوری، نقش فناوری در تدریس و یادگیری علوم و موانع بهره‌گیری از آن بحث و توصیه‌هایی درخصوص چگونگی بهره‌گیری از فناوری در آموزش علوم بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing New Strategies to use ICT in Science Education for Instructors

نویسندگان [English]

  • Eshrat Zamani 1
  • Ali Afkhami kheirabadi 2

1 Assistant Professor, Esfahan University , Faculty of Education

2 M.A.iEfahan University , Faculty of Education

چکیده [English]

There is a close relationship between growth and development of each country with engineering sciences. The findings of many researches in this field indicate that in spite of many countries' interest and extended effort for absorbing students to engineering and basic science, a small number of students entered these fields. Meta analysis of the research indicates that one of the main reasons for this issue is the method of science teaching before entering university (school and high school). On the other hand, studies by Teems group confirm the unfavorable science teaching methods in many countries, especially in Iran. Some experts believe that for improving the current situation of science, we should examine different methods for organizing content and teaching it. One of these approaches is to pay attention to new technologies and try to use them in teaching process. Research findings indicate that for making a new revolution and change in teaching of science, the use of technology should be considered as a principle in whole process of teaching and learning. In addition, one way of communication between teacher and students should be changed info mutual way. For providing essential technologies, funds should be provided, too. Performing this new role requires that instructors and students have capability for using technologies and believe that it is effective in teaching and learning process. In other way, the use of technology would not be effective. Therefore, by presenting new strategies, instructors would be aware of their weaknesses in using new technology for averting them. With regard to the results of other research, the following issues will be discussed in this article: the importance of using technology, the role of technology in teaching and learning of science and barriers for using it. At the end, suggestions will be provided for how technology should be used in science education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Teaching Strategies
  • Learning
  • science education
  • computer
  • Internet
  • information and communication technology