نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

چکیده

کیفیت شرط بقای مراکز آموزشی مدرن و دریچهای بهسوی جهانی شدن آموزش عالی است. یکی از در دسترسترین روشها برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف برنامههای آموزشی و ارتقای کیفیت آن، گذر موفقیت از فرایند ارزشیابی است؛ که با توجه بهملاکها و استاندارهای مورد قبول جهانی، تدوین شده است. امروزه، مراکز آموزش مهندسی پیشرو، برنامههای آموزشی خود را بهگونهای عرضه مینمایند که ضمن گذر موفقیت آمیز از فرایند ارزشیابی، دانشآموختگانی توانا، برای ورود به بازار کار مهندسی، در سطح ملی و بینالمللی، بهدست دهند. در چنین شرایطی است که ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی، در اولویت قرارمیگیرد و توجه بهآن جزو شرح وظایف اصلی اعضای هیات علمی منظور می شود. میدان رقابت در سطح ملی و بینالمللی بهصورتی است که مراکزی که در ارتقای کیفیت آموزشهای ارایه شده، ناموفق باشند باید بهگونهای هزینه آنرا بپردازند. در این مقاله سازوکاری برای ارتقای کیفیت برنامههای آموزش مهندسی کشور، از طریق توسعۀ مهارتهای آموزشی اعضای هیات علمی ارایه شده و نتایجی که از بهکارگیری آن در چند دانشگاه کشور بهدست آمده، ارایه میشود. طرح جامع ارتقای مهارتهای حرفهای اساتید، دستیاران آموزشی و مسئولان آموزش، که در این مقاله بخشی از نتایج آن عرضه میشود، شامل طراحی واجرای پانزده کارگاه آموزشی، و یک دوره آموزشی یک هفته ای، طراحی درس تحصیلات تکمیلی «آموزش مهندسی» و نگارش کتاب درسی آن، میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Faculty development for Iranian engineering education programs

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Quality is a prerequisite for the survival of modern educational institutions and to enable the globalization of higher education. The internationally recognized and valid approach on measuring the quality of higher education institutions’ is through the process of accreditation. Leading engineering education programs adapt their curriculum and learning objectives to successfully meet the ongoing requirements of accreditation process and to equip graduates with competencies and skills that are expected of them in the workforce. Such adaptation usually becomes one of the major tasks of faculty members. Moreover a culture is established such that centers that fail to improve the quality of their education will suffer by its drawbacks. In this paper, a mechanism and program is proposed to facilitate the quality control of engineering education programs by training and strengthening the educational skills of faculty members. The outcomes of implementing this program in several Iranian universities are also presented. The comprehensive faculty and teaching assistants development program consists of a) design and implementation of 15 workshops, b) one-week training course, c) design of a graduate level “Engineering Education" degree course and d) writing and publishing its textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • quality improvement
  • educational skills
  • Faculty Members
  • accreditation
  • teaching assistants
  • Iran
معماریان، حسین (1391). نوآوری در آموزش مهندسی، دانشگاه تهران، تهران .
معماریان، حسین؛ شیربان، لیلا و شکرچی‌زاده، محمد (1394- الف). ﺗﻮسعه ﻣﻬﺎرت‌هایﯾﺎددﻫﯽ ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان، 17­( 65)، 78-59.
معماریان، حسین ( 1394ـ ب). کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، 19 تا 21 آبان ماه 1394، شیراز.
معماریان، حسین (1394ـ پ). آینده­نگری و بازاندیشی در آموزش مهندسی، کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده­نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران باتوجه­به تغییرات پرشتاب معاصر جهانی، کمیسیون ملی یونسکو، 3 و 4 اسفند 1394.
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), <http://www.abet.org>.
Adams, R. S. and Felder, R. M. (2008). Reframing professional development: A systems approach to preparing engineering educators to educate tomorrow’s engineers. Journal of Engineering Education, 97(3), 239–240.
Bologna Process. (2010). The official Bologna process website, (accessed Feb 2016)< http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/>.
Boud, D. (1999). Situating academic development in professional work: Using peer learning. International Journal for Academic Development, 4(1), 3–10.
CEAB 2016. Accreditation board, engineering Canada, https://engineerscanada.ca (accessed April 2017)
Chism, N. V. N. and Szabó, B. S. (1997). How faculty development programs evaluate their services. Journal of Staff, Program, and Organization Development, 15(2), 55–62.
Felder, R. M. and Brent, R. (2003). Designing and teaching courses to satisfy the ABET Engineering Criteria. Journal of Engineering Education, 92(1), 7–25. http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/ABET_Paper_(JEE).pdf>.
Felder, R. M. and Brent, R. (2010). The national effective teaching institute: Assessment of impact and implications for faculty development. Journal of Engineering Education, 99(2), 121–134. <http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/NETI paper(JEE).pdf>.
Felder, R.; Brent, R. and Prince, M. J. (2011). Engineering instructional development: programs, best practice, and recommendations. Journal of Engineering Education, 100 (1), 89 –122 (2011).
Fink, D. (2006). Faculty development: A medicine for what ails academe today. The Department Chair, 17(1), 7–10.
Fink, D. L.; Ambrose, S. and Wheeler, D. (2005). Becoming a professional engineering educator: A new role for a new era. Journal of Engineering Education, 94(1), 185–194.
Heywood, J. (2005). Engineering education: research and development in curriculum and instruction. Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons.
Kolmos, A.; Rump, C.; Ingemarsson, I.; Laloux, A. and Vinther, O. (2001). Organization of staff development— strategies and experiences. European Journal of Engineering Education, 26(4), 329–342.
NAE, National Academy of Engineering. (2004). The engineer of 2020: Visions of engineering in the new century. Washington, DC: National Academies Press.
Wilson, M. and Gerber, L. E. (2008). How generational theory can improve teaching: Strategies for working with the millennials. Currents in Teaching and Learning, 1(1), 29–44.
Wlodkowski, R. J. (1999). Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults, Ed. New York: John Wiley and Sons.