نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد قائمشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ، ساری، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه نقش دانشگاه کارآفرین در یک محیط پویا از اقتصاد دانش، حمایت از توسعه‌ی اقتصادی، از طریق افزایش میزان وکیفیت پژوهش‌های (بنیادی‌وکاربردی) است و انتقال سریع چنین دانش جدیدی به‌جامعه از طریق آموزش و کارآفرینی است. براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ظرفیت بالقوه‌ی کارآفرینانه‌ی دانشگاه مازندران بر اساس مؤلفه‌های یازده‌گانه‌ی دانشگاه کارآفرین است. جامعه آماری پژوهش حاضر 256 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاه بوده است، که پرسشنامه در میان آن‌ها توزیع و درنهایت 134 پرسشنامه برگشت داده شد. در پژوهش حاضر، از پرسشنامه استاندارد ظرفیت کارآفرینی، و به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای LISREL و SPSS استفاده شده است. نتایج حاصله از مدل معادلات ساختاری نشان داد، مدل پژوهش از برازشی مطلوبی برخوردار بوده و کلیت آن مورد تایید است (056/0=RMSEA و 91/0=NFI و 93/0=GFI). هم‌چنین، این یافته‌ها بیان‌گر وجود روابط معنی‌دار میان متغیرهای پژوهش با ظرفیت کارآفرینی بود، یعنی همه متغیرها بر ظرفیت کارآفرینی تاثیرگذار و تبیین‌کننده آن هستند. یافته اصلی تحقیق حاکی از آن بود که ظرفیت کارآفرینی دانشگاه و همه مؤلفه‌های یازده‌گانه آن در دانشگاه مازندران دارای میانگینی پایین‌تر از حد مطلوب، در سطح نامناسبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Potential Capacity in Entrepreneurial University Development through a Study in Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Samadi 1
  • Hossein Samadi 2
  • Karam Sina 3
  • Masoud Bastami 4

1 PhD, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 MSc, Public Administration, Young researchers and elite club, Qaem Shahr, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Management, Imam Mohammad Bagher Technical University, Sari, Iran.

4 Assistant Professor, Faculty of Business Management, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sannadaj, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, the role of Entrepreneurial University in a dynamic environment of Knowledge Economy, supporting the economic development, is derived by an increase in number and quality of (the basic and applied) researches, and the quick transfer of such new knowledge toward the society performs by education and entrepreneurship. The main purpose of the present research, therefore, was the exploration of the entrepreneurial potential capacity of Mazandaran University based on the eleventh components of entrepreneurial university. Statistical population of the present study included 256 professors and experts of the university among which the questionnaires distributed, and finally, 134 questionnaires were returned. In the present research, entrepreneurial capacity standard questionnaire was used, and in order to data analysis, the SPSS and LISREL soft wares were used. The derived results from structural equation modeling showed that the research model had a good fitness and its totality was supported (GFI=0.93, NFI=0.91, RMSEA=0.056). So, these findings showed that there were significant relationships between research variables and entrepreneurial capacity. It means that all variables were influential on the entrepreneurial capacity and explained it. The main finding of the research showed that entrepreneurial capacity and its eleventh components in Mazandaran University had the lower level of means than desirable measure, and placed in an undesirable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • structural equation modeling
  • academic entrepreneurship
  • Entrepreneurial Capacity
  • University of Mazandaran
اکبری، مرتضی؛ آهنگر، اعظم؛ هوشمندزاده، مجتبی و طهماسبی، راضیه (1396). تأثیر تفاوت­های جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، (73)19، 65-45.
صمدی­میارکلائی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی و صمدی­میارکلائی، حمزه (1393 ـ الف). ارزیابی شاخص­های دانشگاه کارآفرین بر اساس روش فازی. فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران، (2)7، 388-369.
صمدی­میارکلائی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی و مشازمینی، موسی (1393 ـ ب). تبیین شاخص­های دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی: مطالعه­ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. نشریه علمی و پژوهشی اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، (3)9، 114-96.
صمدی­میارکلائی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی و صمدی­میارکلائی، حمزه (1394). تبیین ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه­ علوم پزشکی بابل از طریق روش تحلیل فازی. نشریه علمی و پژوهشی آموزش­در علوم­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، (21)15، 145-134.
فکور، بهمن و حاجی­حسینی، حجت­ا.. (1387). کارآفرینی دانشگاهی و تجاری­سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه­های ایران (مطالعه موردی 7 دانشگاه کشور). سیاست علم و فناوری، (2)1، 70-59.
فرامرزی­نیا، ضرغام؛ فرهادی­راد، حمید و مهرعلیزاده، یدالله (1395). تحلیل امکان پیاده‌سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، (71)18، 86-65.
قناتی، سمیرا؛ کردنائیج، اسدا.... و یزدانی، حمیدرضا (1389). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران. نشریه توسعه کارآفرینی، (10)3، 133-115.
Antončič, B. and Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: construct refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16, 495–527.
Antončič, B. and Zorn, O. (2004). The mediating role of corporate entrepreneurship in the organizational support–performance relationship: An empirical examination. Managing Global Transitions, 2(1), 5–14.
Arnaut, D. (2010). Towards an entrepreneurial university. IJMS, 1, 136–152.
Bagozzi, R. P. and Heatherton, T. F. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: Application to state self-esteem. Structural Equation Modeling, 1(1), 35–67.
Barnett, R. (2005). Convergence in higher education: The strange case of “entrepreneurialism”. Higher Education Management and Policy, 17(3), 43-58.
In OECD. (2001). Higher education management: Education and skills. Journal of the Program on Institutional Management in Higher Education, 13(2), 51–64.
Baumgartner, H. and Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research Marketing, 13, 139–161.
Bercovitz, J. and Feldmann, M. (2006). Entrepreneurial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. Journal of Technology Transfer, 31, 175–188.
Bhardwaj, B. R.; Sushil. and Momaya, K. (2005). Corporate entrepreneurship: application of moderator method. Singapore Management Review, 29(13), 47–58.
Brennan, J.; King, R. and Lebeau, Y. (2004). The role of universities in the transformation of societies. An international research project. Association of Commonwealth Universities, The Open University.
Clark, B. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation. Oxford: Elsevier.
Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: new foundations for collegiality, autonomy, and achievement. In OECD. (2001). Higher Education Management: Education and Skills. Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, 13(2), 9–24.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32, 109–121.
Etzkowitz, H. (2006). The entrepreneurial university and the triple helix as a development paradigm. Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia. May 29-31, 2006 United Nations Conference Center; Addis Ababa Ethiopia.
Etzkowitz, H.; Webster, A.; Gebhardt, C., and Terra, B. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29, 313–330.
Fuller, S. (2005). What makes universities unique? Updating the ideal for an entrepreneurial age. In OECD. (2005). Higher Education Management and Policy. Special Issue: Entrepreneurship, 17(3), 27–50.
Geuna, A. (2001). The changing rationale for European university research funding: Are there negative unintended consequences?. Journal of Economic Issues, 35(3), 607–632.
Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurial university: entrepreneurship education as a lever for change. The National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE).
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: Towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation and Entrepreneurship, 3, 1–21.
Gibb, A., et al. (2008). Developing entrepreneurial graduates putting entrepreneurship at the centre of higher education. The National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE).
Gibb, A. and Hannon, P. (2006). Towards the entrepreneurial university? International Journal of Entrepreneurship Education, 4, 73–110.
Guenther, J. and Wagner, K. (2008). Getting out of the ivory tower–new perspectives on the entrepreneurial university. European Journal of International Management, 2(4), 400–417.
Guerrero, M. and Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. Journal of Technology Transfer, Published online: 27 April 2010.
Heinonen, J. and Hytti, U. (2008). Enterprising individuals from an entrepreneurial university: Entrepreneurship programs in non-business and business schools. LTA, 3(8), 325–340.
Jacob, M.; Lundqvist, M. and Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish university system: The case of Chalmers University of Technology. Research Policy, 32 (9), 1555–1569.
Jones, C. and English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education Training, 416–423.
Keat, O. Y., Selvarajah, C. and Meyer, D. (2011). Inclination towards entrepreneurship among university students: An empirical study of Malaysian university students. International Journal of Business and Social Science, 2(4), 206–220.
Keast, D. (1995). Entrepreneurship in universities: Definitions, practices and implications. Higher Education Quarterly, 49 (3). 248–266.
Kitagawa, F. (2005). Entrepreneurial universities and the development of regional societies: A spatial view of the Europe of knowledge. In OECD. (2005). Higher Education Management and Policy. Special Issue: Entrepreneurship, 17(3), 65–90.
Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship education: Emerging trends and challenges for the 21st Century. Coleman White Paper Series.
Kuratko, D. F. (2004). Entrepreneurship education in the 21st century: from legitimization to leadership. A Coleman Foundation White Paper, USASBE National Conference, January 16, 2004.
Mowery, D. C. and Sampat, B. N. (2005). Universities in national innovation systems. In J. Fagenberg, D. C. Mowery, and R. R. Nelson, (Eds.) Oxford handbook of innovation: Oxford University Press.
OECD. (1996). The knowledge-based economy. Paris, OECD.
Obino Mokaya, S. (2012). Corporate entrepreneurship and organizational performance: Theoretical perspectives, approaches and outcomes. International Journal of Arts and Commerce, 1(4), 133–143.
O’Shea, R.; Allen, T. and Morse, K. (2005). Creating the entrepreneurial university: The case of MIT. Academy of Management Conference, Hawaii, 2005.
Peverelli, P. J. and Song, J. (2012). Chinese entrepreneurship: A social capital approach:  Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
Ping Jr, R. A. (2004). On assuring valid measures for theoretical models using survey data. Journal of Business Research, 57, 125–141.
Röpke, J. (1998). The entrepreneurial university: Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy. Working paper, Philipps-Universität Marburg, Germany, September 16.
Rothaermel, F.; Agung, S. D. and Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691–791.
Shattock, M. (2005). European universities for entrepreneurship: Their role in the Europe of knowledge the theoretical context. In OECD. (2005). Higher Education Management and Policy. Special Issue: Entrepreneurship, 17(3), 13–26.
Van de ven, A & Ferry, D. (1979). Measuring and assessing organization, John Wiley, New York.
Van Vught, F. (1998). Innovative universities: Challenges and perspectives. University of twenty, The Netherlands.
Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in practice: Getting started with a SIMPLIS approach. New York: Springer, Springer Briefs in Statistics.
Zahra, S. A. and Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic Management Journal, 23, 377–398.
Zhou, C. and Etzkowitz, H. (2008). Emergence of the entrepreneurial university and the future of higher education in china. Ethiopia Triple Helix Conference, 355–370.