نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، پردیس البرز، دانشگاه تهران ، ایران

2 استاد یار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده

مهندسان طراح اغلب از شبیه‌سازی فناوری برای بهینه‌سازی عملکرد، آزمایش، آموزش و مهارت‌آموزی‌ استفاده می نمایند. از سوی دیگر می توان از شبیه‌سازی برای بهینه سازی فرایندهای مدیریتی نیز استفاده نمود. یکی از فرایندهایی که بیشتر مراکز تحقیق و توسعه با آن درگیر می باشند فرایند مدیریت و زمانبندی پروژه های توسعه محصول جدید می باشد. این مقاله به تبیین موضوع مذکور، با ارایه نحوه مدل سازی و شبیه سازی نمودن فرایند و ارایه یک مثال عددی و تحلیل نتایج آن می پردازد. برای این منظور ابتدا متغیرها ، پارامترها ، محدودیت ها و اهداف سیستم مدیریت و زمانبندی پروژه های تحقیقاتی که یکی از ویژگی های بارز آنها عدم قطعیت می باشد با بررسی الزامات چندین مرکز تحقیقاتی شناسایی گردید، سپس نحوه مدلسازی آنها با استفاده از شبیه سازی بیان گردیده و بر روی یک مثال عددی پیاده سازی گردید. برای نایل شدن به اهداف این تحقیق از نرم افزار شبیه سازی Arena14 استفاده شده است. پس از اجرای مدل برای مثال عددی مرکز تحقیقاتی مورد مطالعه، سناریوهای مختلف اولویت بندی پروژه ها بر روی آن اعمال گردید، در نهایت نتایج مربوط به سناریوهای مختلف با استفاده از روش های آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت نتایج تحلیل نشان داد که سناریوی S3 (فعالیت با کوتاه ترین زمان در اولویت بالاتر) دارای کمترین هزینه می باشد. یافته ها نشان می دهد که استفاده از شبیه سازی بدون نیاز به مدل سازی ریاضی دقیق می تواند در مقایسه سایر روش های مدیریت و زمانبندی پروژه ها اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A simulation model for managing the process of implementing projects related to new product development in R&D centers

نویسندگان [English]

  • sadegh shahbazi 1
  • Sayed Mojtaba Sajadi 2
  • Fariborz Jolai 3

1 PhD Student, School of Industrial Engineering, Alborz Campus University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Corresponding author, Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor, School of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Designer engineers often use simulation technology to optimize performance, testing, training, and training skills. On the other hand, simulation can be used to optimize management processes. One of the processes that most R & D centers are involved in is managing the process and scheduling of new product development projects. This article explains the subject by providing modeling and simulating a process and presenting a numerical example and analyzing its results. For this purpose, at first, the variables, parameters, constraints and objectives of the management system and project scheduling were identified. Then, their modeling was expressed using simulation and implemented on a numerical example. In order to achieve the objectives of this research, the Arena14 simulation software has been used. After the implementation of the model, different scenarios for prioritizing the projects were applied to study the case. Finally, the results of different scenarios were analyzed using statistical methods. The findings show that the use of simulation without the need for precise mathematical modeling can be effective in comparing other methods of project management and scheduling in terms of uncertainty that are in high complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • new product development
  • project
  • Management
  • Productivity
زارع بناد­کوکی، محمدرضا و صالح­اولیاء، محمد. (1390). کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازی مدیران بخش صنعت. فصلنامۀ آموزش مهندسی ایران، 13(49)، 88-71.
ستوده قره­باغ، رحمت و ظریفی، محمدعلی (1384). شبیه­سازی فرایند به­کمک کامپیوتر برای مهندسان شیمی و ضرورت آموزش آن. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 7(25)، 44-27.
سجادی، سیدمجتبی؛ توان، فرشته و حیدری، جلیل (1394). طراحی فرایند­های کسب­ وکارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به­منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه­سازی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 19(3)، 35 – 7.
ملکی، عباس؛ سجادی، سیدمجتبی و رضایی، بابک (1393). تبیین و بهبود شاخص­های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه­سازی گسسته پیشامد (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی­(ره) اراک)، مدیریت اطلاعات سلامت.
Bhattacharyya, R.; Kumar, P. and Kar, S. (2011). Fuzzy R&D portfolio selection of interdependent projects. Computers & Mathematics with Applications, 62(10), 3857-3870.
Carazo, A. F.; Gómez, T.; Molina, J.; Hernández-Díaz, A. G.; Guerrero, F. M. and Caballero, R. (2010). Solving a comprehensive model for multiobjective project portfolio selection. Computers and Operations Research, 37(4), 630-639.‏
Gutjahr, W. J. (2011). Optimal dynamic portfolio selection for projects under a competence development model. OR Spectrum, 33(1), 173-206.‏ University Press. New York.
Hashim, S. A. M. (2017). Simulation for reducing energy consumption of multi core low voltage power camel manufacturing system. Journal on Technical and Vocational Education, 1(2).
Klemmt, A.; Horn, Weigert, S. G. and Wolter, K. J. (2009) Simulation-based optimization vs. mathematical programming: A hybrid approach for optimizing scheduling problems. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 25, 917-925.
Rane, A. B.; Sunnapwar, V. K.; Chari, N. R.; Sharma, M. R. and Jorapur, V. S. (2017). Improving performance of lock assembly line using lean and simulation approach. International Journal of Business Performance Management, 18(1), 101-124.
Sharma, S. K.; Suraj, B. V. and Routroy, S. (2017). Positioning of inventory in supply chain using simulation modeling. The IUP Journal of Supply Chain Management, 8, (2), 20-32.
Sajadi, S. M.; Esfahani, M. M. S., and Sörensen, K. (2011). Production control in a failure-prone manufacturing network using discrete event simulation and automated response surface methodology. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53(1-4), 35-46.‏
Teles, J.; Lopes, R. B. and Ramos, A. L. (2017). A simulation-based analysis of a cork transformation system. In Engineering Systems and Networks (pp. 3-11). Springer, Cham Pinedo, M. L. (2012). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems: Springer.
Tofighian, A. A. and Naderi, B. (2015). Modeling and solving the project selection and scheduling. Computers & Industrial Engineering, 83, 30-38.
Yan, Y. and Guoxin, W. (2007). A job shop scheduling approach based on simulation optimization. Industrial Engineering and Engineering Management, IEEE International Conference, 1816-1822.