نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات مهندسی

چکیده

 در سالهای اخیر با ظهور اقتصاد دانش پایه و اهمیت کارآفرینی فناورانه به عنوان موتور محرک آن، مهندسی و به تبع آن آموزش مهندسی دچار تحول شده است. مهندسی دیگر نه یک شغل که یک حرفه مانند وکالت و پزشکی و فعالیت مهندسی نه فعالیتی فنی و فردی که فعالیتی جمعی و چند بعدی است و لذا، آموزش مهندسی نیز دیگر نه فقط آموزش فنی که فرایند یادگیری توسعة فناوری نیز باید باشد. مهندسان با گذراندن این فرایند آموزشی ضمن دارا بودن مهارتهای پایة بالا و توانایی نوآوری فناورانه از نظر تجاری و اجتماعی نیز هوشیار و فعال¬اند. برای پرورش چنین مهندسانی باید ضمن بالا بردن استانداردهای آموزشی، توسعة خلاقیت و مهارت کار تیمی، بینش تجاری و حساسیت‌های اجتماعی را در آنها مد نظر قرار داد و به لحاظ تخصصی بر توانایی فرمول بندی و طراحی جامع محصولات بیشتر تأکید کرد. این مقاله عمدتاً با هدف تبیین ضرورت تغییر در آموزش مهندسی با توجه به ظهور اقتصاد دانش پایه و چگونگی و ابعاد این تغییر تهیه شده است. بر این اساس، ابتدا مشخصات اقتصاد دانش پایه و سپس، ویژگیهای مهندسان توانمند برای نقش آفرینی در این دوران اقتصادی بررسی ‌شده و پیشنهادهایی در زمینه آموزش مهندسی به عنوان فرایندی که محصول آن این گونه مهندسان است، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Education in Knowledge Based Economy

نویسنده [English]

  • Mazaher Ziaei

Instructor, Esfahan Engineering Research Centre

چکیده [English]

In recent years, through the emergence of knowledge based economy and the importance of technological entrepreneurship as the motor of it, engineering and hence, engineering education has been changing. Engineering is no longer a job but a profession, like lawyers and doctors, and engineering activity is no longer an individual technical task, but a social multidimensional one, and therefore engineering education cannot remain a mere technical education but it should change to the process of learning technological development. Engineers of this educational process are not only at high level in basic engineering skills and ability in technological innovation but also are active and aware in social and business aspects. For achieving this, we should use higher standards of education and develop their creativity, team working skills, social responsibilities and business insights and in respect of specialty we should put more stress on their ability for problem formulation and total production design. This article mainly aims at the necessity of changing in the engineering education considering the emergence of knowledge based economy and different aspects of this change. So, at first, the article surveys the characteristics of knowledge based economy and then determines the specifications of the engineers who are able to be active in this era and at the end, name some suggestions about engineering education as the process that provide these engineers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Economy
  • technological entrepreneurship
  • engineering
  • Engineering education