نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 طراحی و استقرار سیستم¬های دانش اگرچه فرایندی عمومی دارند، اما بنا به ماهیت دانشی که در بطن سیستم قرار گرفته است، تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند. دانش هم هر چند واژه ای مشترک برای تمام علوم، اطلاعات، تجربه ها و تحلیلهای بشری است، اما براساس ماهیت اجزای آن به حوزه های بسیار متنوع و گسترده ای تفکیک و طبقه بندی می شود که هر یک تخصص خاص خود را می طلبد. آنچه در این مقاله در چارچوب مهندسی دانش بر مبنای نگرش سیستمی مطرح، بررسی و تحلیل شده است، به جنبه های نرم و عمومی دستیابی به دانش سازمانی مربوط می شود. با مطرح کردن وظایف و شیوة کار مهندس دانش، نقشه کشی دانش بررسی می شود. با شناخت ابعاد، فرایند و راهکارهای نقشه کشی دانش، معماری دانش معرفی می شود. در مهندسی سیستم دانش اصول دستیابی به خلاقیت در هفت روش بالاترین سطح تجرید، وسعت قبل از عمق، بی نظمی توأم با انضباط، تجزیه پیش از تلفیق، توجه به عملکرد پیش از توجه به شکل ظاهری، ترکیب جُفتی محکم و ترکیب جُفتی سُست در عملکرد و گذر از کارکرد به شکل بررسی می¬شود. برای تعیین راهبرد طراحی سیستم دانش در فرایند مهندسی دانش روشهای طراحی با رعایت وظایف هیئت سایه و فعالیتهای مهندسی سیستم دانش عرضه می شوند. بخش پایانی مقاله به ارائه ابزارها و عملکردهای مهندسی دانش از نظر متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The New Method of Value Engineering and TRIZ

نویسنده [English]

  • Mohammad reza Hamidizadeh

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Although designing and implementing of knowledge system are common process, there are different processes based upon knowledge nature. Knowledge is a common sense for science, information, experience, and analytical tools. Therefore, we could study different knowledge areas with its components for differentiation and classifications. This paper includes the systemic approach to present functions and methods of knowledge engineering, and knowledge mapping. After analyzing some features of dimensions, processes and alternatives for knowledge mapping, knowledge architecture prepares the conditions to continue all steps of systemic approach of knowledge engineering. Based on these steps the principals of creation to produce knowledge in seven procedures are presented. The paper analyzes designing methods based on framework of shadow team and knowledge system engineering activities to reach the designing strategies of knowledge system process. At final section, the paper surveys tools and knowledge engineering performances from experts' viewpoints of Research and Technology Petrochemical Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge engineering mechanism
  • Knowledge mapping
  • Knowledge architecture
  • Shadow team