نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه دانش محور و پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم صاحبنظران به خصوص سیاستگذاران قرار گرفته و بحثهای متعددی نیز در باره ابعاد این ارتباط مطرح شده است. با مروری دقیق بر راهبرد کشورهای مختلف در این خصوص، می¬توان دیدگاه غالب را نگرشی آمیخته با اثربخشی فوری به ارتباط این دو نهاد از منظر نحوه فعالیت آنها دانست که به ارائه راهکارهای مقطعی یا شتابزده¬ای منجر شده است که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهیافتهای عملگرا" تعبیر می¬شود. این امر به خصوص در دوران انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته گستردگی داشته است و متأسفانه، امروزه بدون توجه به الزامات زمانی و مکانی و نیز علی رغم بازنگری کلی کشورهای توسعه یافته در رهیافتهای مذکور، توسط برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته دنبال می¬شود. با عبور از دوران صنعتی و رسیدن به دوران فرا صنعتی، بازنگری در روشهای قدیمی و استخراج روشهای نوین نگرشی جدید را به ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد کرد که بر تحلیل نوع فعالیت این دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثیر سایر نهادهای مرتبط استوار است و راهکارهای استخراج شده با این دیدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهیافتهای نهادگرا " می نامیم. در این مقاله پس از ارائه توصیف الزامات و تأکیدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتایج حاصل از رهیافتهای عملگرای ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته و سپس با ذکر ناکارآمد بودن این رهیافت، به خصوص با توجه به تجربه کشور, آسیب شناسی نهادگرای ارتباط صنعت و دانشگاه توصیف شده است. در پایان مقاله، راهکارهای حاصل از نگرش نهاد گرایانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهیافت نهادگرا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concept Development of Industry-University Collaboration: From Practical-oriented to the Structural-Oriented Methods

نویسندگان [English]

  • Masoud Shafiee 1
  • Vahid Yazdanian 2

1 Professor, Amir Kabir University , Faculty of Engineering

2 Amir Kabir University , Ministry of Communication, Information and Technology

چکیده [English]

Industry and university collaboration with respect to its effects on the knowledge-based and sustainable development process is one of the main challenging subjects considered by all clear sighted, especially statesmen in previous decades. Review of several strategies presents practical oriented opinions that disseminate collaboration as an immediate effect development facilitator and finally lead to practical methods with short time precipitate recommendations. These methods, especially in the developed countries expanded in industrial revolution era and unfortunately, today, without any notice to geo-strategically considerations are persuaded by some of the less developed countries. After industrial revolution era, revisions on expired methods led to new structural oriented methods of collaboration with a view to obligations based on the subtle structural analyzing and with respect to the effects of other related organizations. In this paper, after enumeration of limitation and emphasis on complexity of this process, first we stress on the unsuccessful results of practical based methods in Iran and, after structural defect analyzing of industry-university collaboration, we propose a structural-oriented methods which is adaptable solution for our country

کلیدواژه‌ها [English]

  • structured-oriented methods
  • practical-oriented methods
  • knowledge-based development
  • Science
  • technology
  • industry-university collaboration