نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 آموزش در رشتة معماری به همراه آموزش در سایر رشته¬های هنری یکی از بحث انگیزترین مسائل در مراکز آموزشی و هنری سراسر دنیاست. داشتن خلاقیت در این رشته به خصوص در دروس طرح معماری یکی از مهم¬ترین چالشهایی است که دانشجویان این رشته با آن روبه رو هستند. توجه به خلاقیت دانشجویان و نیز چگونگی پرورش و توسعة آن در دروس طرح معماری از جمله مهم¬ترین اهداف مقالة حاضر است. در همین خصوص، پژوهشگران پس از تکمیل مطالعات کتابخانه¬ای در باره خلاقیت متوجه شدند که مدلها و روشهای گوناگونی برای توسعة آن نیز وجود دارد که یک نمونه از آنها افزایش خلاقیت از طریق بهره¬گیری از دانش و تجربة سایرین است. بر اساس این اصل خلاقیت می¬تواند با بهره¬گیری از روشهای انتقال مناسب دانش و تجربه افزایش یابد. این اصل که در رشتة روانشناسی آموزشی مورد تأکید قرار گرفته، به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب شده است. در متن حاضر سه مدل برای مشخص کردن بهترین روش برای انتقال دانش و تجربه به دانشجویان به همراه سؤالات دیگر به روش پرسشنامه¬ای [در جامعة آماری انتخاب شده] بررسی شد. در نهایت، مدل تعامل با استادان و دانشجویان سال بالایی در آتلیة مشترک به عنوان بهترین شیوه برای انتقال دانش و تجربه به دانشجویان مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، تأکید بر نقش کلیدی استادان در انتقال واقعیتِ توسعه پذیر بودن خلاقیت به دانشجویان از دیگر نتایج تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creativity in Architecture Students (A Survey on Three Models for Knowledge Transfer on Students Views)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossen Sobhiyah 1
  • Mohammad reza Bemanian 1
  • Yser Keshtiban 2

1 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Faculty of Art and Architecture

2 B.S. Tarbiat Modares University, Faculty of Art and Architecture

چکیده [English]

Education in architecture, like the education in other artistic fields, is one of the challenging issues in the artistic and educational centers throughout the world. Enjoying creativity in these fields, especially in the architectural design, is among the main challenging problems that the students face. Paying due attention to the creativity of students as well as its development approaches in the lessons of architectural design have been among the main goals of the present research. Therefore the authors, after completion of a thorough and comprehensive library research and literature review, come across this conclusion that creativity is not only an ability that can be developed, but also there are various methods for its development, like enhancing creativity through enjoying others, knowledge and experiments. According to this principle, creativity can be improved by proper methods of knowledge and experiments transfer. This principle, being also emphasized in educational psychology, in chosen as the theoretical frame of the present research. Thus the authors designed and distributed a questionnaire consisting of three proposed methods to determine the best method of knowledge of and experiment transfer to the students in architectural design, along with other related questions including demographic questions. Analysis of the collected data, suggested the Interaction of Teacher and Senior Students in a Common Atelier as the best method in the view of the students who participated in the study. It was also proposed as a method of atelier management. Further emphasis on the key role of teachers in the transfer of the reality of creativity’s development potential was among the other main results of the present research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural design education
  • creativity
  • Educational Psychology
  • Experiment
  • Knowledge transfer