نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 دانشگاه سازمانی است که با تولید فکر، دانش و راهکارها به بهینه سازی صنعت مبادرت می ورزد، اما کمتر نگاه درونی داشته و به بهینه سازی فرایندهای درون سازمانی خود از جمله مدیریت ارتباط با صنعت (مشتری) پرداخته است. نوین گرایی در تعاملات دانشگاه با محیط, ضرورت دستیابی به استقلال مالی در دانشگاهها و ارائة خدمات بهتر آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای به صنعت است. هدف از ارائه این مقاله طراحی و تبیین مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت بر اساس مدل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. با تعریف و تبیین چشم اندازهای ارتباط دانشگاه با صنعت و بیان ابعاد آن، ساز کار ارتباط با صنعت تشریح شده است. پس از تبیین اصول و ویژگیهای مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت، فرایند مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت براساس سه مدل تشریح شده است: مدل اول، مدل هفت مرحله¬ای ایجاد پایگاه داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، گزینش مشتریان, هدف گیری مشتریان برگزیده, بازاریابی ارتباط محور، حل مسائل درون سازمانی مشتریان و سنجش میزان موفقیت است؛ مدل دوم، مدل شش مرحله¬ای تماس، درگیری، صمیمیت، تیرگی روابط، اصلاح و قطع ارتباط است و مدل سوم، مدل هشت مرحله¬ای جذب، خوشامد گویی، آشنا شدن، مدیریت حساب، مراقبت شدید، جدایی بالقوّه و جدایی و بازگرداندن است. برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت مدل ارزیابی متوازن ارائه و با بیان حوزه های کاربری مدیریت ارتباط, در ابعاد خدمات و پشتیبانی از صنعت، استقلال نیروهای فروش، استقلال بازاریابی، قابلیتهای ارتباطات بر مبنای سیاستهای اطلاعاتی بازاریابی یکپارچه تشریح شده است. در این مقالة تلاش شده است تا با ارائة ضرورت بازنگری ارتباط دانشگاهها با صنعت، تجدید فعالیتهای بخشهای برقراری تعامل دانشگاه با صنعت براساس رویکردهای نوین روشن شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Design and Formulate the Development Models for University Relationships with Related Industry

نویسنده [English]

  • Mohammad reza Hamidizadeh

Associate Professor, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

University, as a dynamic system, generates thought, knowledge and approaches that can help the industry to optimize its operations. But this system has less inner evaluation and doesn’t pay attention to optimizing its systemic processes such as industry (= consumer) relationship management (CRM). Updating-oriented policy to interact with environment by university is necessary to reach financial capacity and to present best education, research, and consultant services to industry. The main objective of present paper is to design and formulate university-industry relationship management (UIRM) based on CRM. First, the paper explains the perspectives, dimensions and mechanism of UIRM, then analyze the principles and characteristics of UIRM. This will be presented by three related models. The first is a total and initial model which has seven phases for fundamental relationships, the second one includes six phases that is especially for technical and engineering disciplines. The last is a special model for social and human disciplines and has eight phases. Applied balanced score card analysis offers performance evaluation of UIRM. How to use the sales forces, marketing tactics and marketing information and communication capabilities are the other fields that the paper places emphasis on. Result produces a Reengineering approach to UIRM based on dynamic interactions with industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UIRM models
  • multi-stages relationships models
  • initiative processes
  • management processes
  • communications capabilities