نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)

3 دانش آموخته/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز واقع در ملاثانی

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل کیفیت نتایج حاصل از دوره‌های کارآموزی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز واقع در ملاثانی بود. این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن مشتمل بر دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع رامین اهواز در سال تحصیلی92-1391 به تعداد 235 نفر بود. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول مورگان تعداد 145 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن را پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که از نظر پاسخگویان کیفیت نتایج حاصل از کارآموزی نسبتاً مطلوب است. با استفاده از تحلیل عاملی نتایج حاصل از دوره‌های کارآموزی در چهار عامل: توسعه شناختی، آگاهی از فرصتهای شغلی و قوانین و مقررات سازمانی، تقویت رفتار حرفه‌ای ـ اجتماعی و  بهبود مهارتهای شغلی خلاصه شد. این عوامل در مجموع 35/66 درصد واریانس کل نتایج (دستاوردهای) حاصل از دوره‌های کارآموزی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing quality of internship courses’ outcomes: the case of Ramin University of Agriculture and Natural Resources

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohammadzadeh 1
  • Marzieh Mosavi 2
  • Kobra Shabani 3

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Engineering University of Agricultural Ramin Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 M. A., Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Engineering University of Agricultural Ramin Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 M. A., Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Engineering University of Agricultural Ramin Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

This study aimed analyses the quality of internship courses’ outcomes in Ramin University of Agriculture and Natural Resources located in Mollasani, Ahwaz. A survey method has been used. The study population included all senior agricultural engineering undergraduate students who had passed the internship course and registered for 2012-2013 academic year at Ramin University of Agriculture and Natural Resources (N=235). By using Morgan’s table the sample size was determined (n=145). The sample was chosen through stratified random sampling technique. Data were collected using a questionnaire. Its validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts. Reliability of the questionnaire was conducted and confirmed using Cronbach`s alpha 0.96. The findings showed that quality of internship courses’ outcomes was relatively high. Factor analysis summarized internship courses’ outcomes in four factors namely: cognitive development, awareness of career opportunities, and organizational rules and regulations, strengthen behavior professional – social, and improving job skills. These four factors totally explained 66.35 percent of internship courses’ outcomes variance.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • internship courses
  • Outcomes
  • Agricultural Education