نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تأخیردرگسترشیابرپائیکمکیفیتدوره‌هایدانشگاهیمیانوفرارشته‌ایگرایشهایمهندسیدوآسیب جدیدرمسیرهمسوییباتغییرات مستمر علم و فناوری در جهان است. در این مقاله با اشاره به تجارب و آسیبهایموجوددرجهانوایرانروشگانیبرایتولیدیابهبودایندوره‌هاپیشنهاد‌شده است.‌ چارچوب این روشگان مبتنی بر تعمیم مدلهای زد (زنجیره‌های درسی)، مدل حوزه‌ها و واحدهای دانشی کار گروه مشترک پژوهشی "انجمن ماشینهای رایانشی‌" و "مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک " و تعمیم الگوی "پیکره‌های دانشی" دروس به پیکره‌های دانشی متوازن همجوش است. نام پادمه؛ یعنی پیکره‌های دانشی متوازن همجوش هم به همین دلیل برای آن انتخاب شده است. در این چارچوب سواد اولیه مورد نیاز آغاز دوره‌های میان رشته‌ای، چند رشته‌ای و فرا رشته‌ای به‌گونه‌ای پیش‌بینی و برای تعیین آنها ویژگی و فرایند پیشنهاد می‌شود که از آفت تمایل به برپایی این دوره‌ها یا ادامه تحصیل در آنها در دوره‌های کارشناسی ارشد به علت یا امکان قلت یا عمق کم محتوایی، پیشگیری شود. بخش اول مقاله شامل تبیین مختصر مفروضات و تعاریف استاندارد و رایج مفاهیم پیشا رشته، رشته و پسا رشته‌ای و تبیین تفاوتهای آنها و توجیه لزوم ورود دانشگاههای مهندسی ما به ارائه با کیفیت این دوره‌ها اختصاص دارد. همچنین، پس از تشریح روشگان با ارجاعات کافی، به مشخصات کمینه داوطلبان شرکت در این دوره‌ها اشاره ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A methodology to develop and improve interdisciplinary curriculum of post graduate engineering education in Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Ebrahim Abtahi

Faculty member of Computer Engineering department , SHARIF University of Technology

چکیده [English]

Continuing changes in science and technology necessitate the development of high-quality interdisciplinary and transdisciplinary branches in engineering education. In this article, with regard to other countries approaches and experiences, a methodology to develop and improve such academic education is proposed.  The framework of this methodology is based on the generalization of Z models (course chain), knowledge area and knowledge unit model developed by ACM and IEEE, and defining a balanced and cohesive body of knowledge, named PADMEH. The required knowledge to enter such interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary courses has been proposed such that it prevents establishing low-quality degrees in higher education programs. The first part consists of defining standards, common concepts and differences of pre-disciplinary, disciplinary, and post-disciplinary in academic education. After that, the detailed description of proposed methodology, along with sufficient references, courses and thesis outlines, operational structure of administrative bodies, and minimum requirements of applicants, are been mentioned.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary education
  • body of knowledge (BOK)
  • knowledge areas and units
  • model based curriculum
  • balanced and cohesive BOK