نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جنوب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

 ریسک پروژه در مهندسی، واقعه¬ای یا شرایطی غیر قطعی است که اگر اتفاق بیفتد، بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. در واقع، یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیفتد یک معلول .مدیریت ریسک فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه است. هدف اصلی از فرایند مدیریت ریسک مدیریت اثربخش ریسکها و فرصتهای پروژه است. در هر فرایندی استفاده از ابزارهای مرتبط برای رسیدن به اهداف فرایند مرسوم است و فرایند مدیریت ریسک نیز از این قاعده مستثنا نیست. ماتریس ریسک یکی از ابزارهای مفید فرایند مدیریت ریسک است. در واقع، ماتریس ریسک ما را قادر می سازد تا ضمن شناسایی ریسکها، پاسخی برای سنجش و کنترل ریسکهای اصلی پروژه آماده کنیم. در این مقاله ضمن معرفی ریسکهای پروژه و فرایند تشکیل ماتریس ریسک، برای درک هر چه بهتر مطلب از یک نمونه تحقیق موضوعی مربوط به صنایع ایران و دو نمونه تحقبق موضوعی مربوط به صنایع کشور هند استفاده شده است. در هر کدام از تحقیقات موضوعی، برای اخذ تصمیم، ریسکهای اثرگذار بر آن مشخص و سپس ماتریس ریسک تشکیل شده و در نهایت، عدد ریسک به دست آمده است. از طریق عدد ریسک به اخذ یا عدم اخذ تصمیم پرداخته شده است ]در واقع، به کمک عدد ریسک می توان تشخیص داد که ریسکها قابل کنترل هستند یا خیر[.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Matrix of Project Risk Management in Engineering

نویسندگان [English]

  • Naser Azad 1
  • Sadra Rashidi 2

1 Assistant Professor, Islamic Azad university - South of Tehran Branch, Management Faculty

2 MSc.Student in Industrial Engineering - System Management and Productivity , Islamic Azad University of Arak

چکیده [English]

The risk of an event or indefinite condition, if occurs, will have a positive or negative effect on one of the project's purposes. In fact a risk has a cause, and if happens, has several effects. Risk management is a systematic process which is used for diagnosis, analysis, answering, and measurement of the risk on any project. The main purpose of the risk management process is the effective management of risks. In every process, the use of related instruments for achieving the aims of process is customary. The risk management process is not an exception to this rule. The risk of matrix is one of the useful implements in risk management process. In fact the risk enables us not only to detect the risk, but also gives us an answer for measuring and controlling the risks of main project. This paper introduces the risks of project and process of matrix risk formation for better comprehension of topic we have used a sample research related to Iran's industries and two sample researches related to the industries of India. In each of these researches, the effective risk has been determined, then the matrix of risk has been formed and finally the number of risk is obtained. Through the risk number we decide to makes right decision. (In fact by use of risk number one can determine that the risk could be controlled or not).

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Risk Management
  • Matrix
  • project external risks
  • risk management process