نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به رشد چشمگیر دانشگاهها و صنایع، امروزه بخش اعظم سرمایه¬های جوامع، اعم از نیروی انسانی و منابع مالی، در این دو بخش متمرکز شده است. با پیشرفت روزافزون علوم و صنایع فاصله این دو نهاد پایه¬ای جوامع نیز روز به روز بیشتر می‏شود. کاهش فاصله علم و صنعت از یک سو و کاستن از هزینه¬های تحقیقات مربوط به تجاری‏سازی از سوی دیگر، جوامع بشری را در دهه اخیر به سوی استفاده از ابزارهای جدیدی به نام مراکز رشد سوق داده است. از طرفی، مراکز رشد امروزی دارای محدودیتهای مکانی و زمانی و از انعطاف‏پذیری و گستره عملکرد محدودی برخوردارند. این مراکز رشد در راستای تخصیص بهینه منابع محدودی که در اختیار دارند، مجبورند خود را به دانشگاه یا منطقه خاصی محدود و بعضاً قوانین جذب و حمایت سختگیرانه‏ای وضع کنند. لیکن مراکز رشد مجازی به دلیل عمومیت و فراگیری بازار که ناشی از مجازی بودن، وسعت طیف مکانی و توانایی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است، قدرت اشتغالزایی و فراگیری در سطح کشوری و بین‏المللی را از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور دارند. در این مقاله سعی شده تا با بیان مفاهیم مراکز رشد و سیر تکاملی آن، عملکرد مراکز رشد در تجاری¬سازی یافته‏های تحقیقاتی بررسی شود. در ادامه، مراکز رشد مجازی و نقش فزاینده آنها در توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود معرفی و مدل مراکز رشد مجازی با به کارگیرِی فناوریهای نوین به عنوان عامل توانمندساز در رفع معضل اشتغال و حرکت به سوی توسعه اقتصادی از دید تاثیر‏گذاری کلان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Incubators: A Tool for Developing Entrepreneurship in Universities

نویسندگان [English]

  • Siyamak Farshad 1
  • Mahammad Fathian 2
  • Babak Ebrahimi 3
  • Sorosh Nalchigar 4

1 Assistant Professor, Iran University of Science and Technolofy, Department of Railway Engineering

2 Assistant Professor, Iran University Science and Technology, Department of Industrial Engineering

3 MSc.Student, Sharif University, Deoartment of Economy

4 MSc. Student, Tehran University, Department of Management

چکیده [English]

Today, communities’ capitals such as manpower and financial resource have cumulated in universities and industries because of significant growth of these two parts. With daily increasing development of sciences and industries, the distance between these two critical elements of communities is increasing. Reduction of the distance between science and industry on the one hand and decrement of researches’ costs conducted in commercialization on the other has stimulated communities to use new tools entitled incubators. These incubators today have local and temporal boundaries. Moreover these incubators have low flexibility and performance variety. In order to optimize allocation of limited resources, incubators have been forced to act in a specified university or area and sometimes, define severe employment and support rules. Virtual incubators, because of their popularity and market universality, resulted from their virtual shay and ability to apply information technology, have employment power and comprehensiveness in national and international level through enhancement of small and medium industries. In this paper, we describe concepts of incubators and their evolution and examine their performance in commercialization of researches findings. Then we introduced virtual incubators and their increasing role in economical development and optimized use of resources. Consequently, virtual incubators model, by applying modern technologies as a powerful agent for removing employment problem and making economical development from macro influence point of view are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual incubators
  • Entrepreneurship
  • economical development
  • Modern Technologies