نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

 در این مقاله نظام علمی و پژوهشی کشور بررسی شده است. سخن از پژوهش و پژوهشگر و ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم آن با حرکت علمی کشور است. بر این مبنا یک ساختار هرمی ترسیم شده که مبین نظام پژوهشی است. پژوهش نه به صورت امری مجزا و فردی, بلکه به صورت یک نظام هدفمند از سیاستگذاری کلان تا نقش دانشگاه, مدیریت حل یک مسئله علمی و ارزیابی نتایج را شامل می‌شود. این گونه نگرش ارتباط متقابل بین مؤسسات و افراد را در فرایند پیشرفت علمی کشور روشن می‌سازد. بر این اساس، در این نوشته بر اصول مؤثر در برنامه‌ریزی علمی کشور تأکید شده است. که توزیع درست حرکت علمی و افزایش آگاهی و انگیزه افراد را در بر می¬گیرند و همچنین، بر ایجاد مرکز مجازی ارتباطات علمی و پژوهشی در سطح ملی به عنوان یک راهکار که دارای جهتگیریهای لازم برای تحقق اصول مورد بحث است، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the National Infrastructure for Science and Research

نویسندگان [English]

  • Babak Tavassoli 1
  • Parviz Jabehdar maralani 2

1 MSC. Student, School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering University of Tehran

2 Professor , School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering

چکیده [English]

This paper considers the national infrastructure for science and research affairs. The focus is on research, researcher and its direct or indirect relationship with the scientific movement by the country. Based on this, a pyramidal structure is depicted which clarifies the research system. Research is not viewed as an individualized task, but as a systematic process that involves a wide range of subjects like determination of national strategies, the role of universities, managing solution of a scientific problem and evaluation of the results. This view of the subject illuminates the way that the organizations and individuals should interact during the process of scientific development. Based on this view, some important principles are emphasized for the national scientific planning that can result in a balanced scientific motion and increased motivation and awareness of the individuals. As a solution which is based on these principles, formation of a national virtual center for scientific research interactions is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Infrastructure for Science and Research
  • Virtual Center for Scientific Interactions