نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی

چکیده

در این مقاله روند بازنگری در برنامه¬های درسی در دانشگاه شیراز بررسی و ارزیابی شده و نیز برنامه پیشنهادی آموزش کارشناسی برق در چهارچوب آیین نامه اجرایی واگذاری اختیارات برنامه¬ریزی درسی به این دانشگاه تهیه و ارائه شده است. هدف اصلی بازنگری در برنامه پیشنهادی روزآمد کردن برنامه¬های آموزشی با توجه به رشد جهانی فناوریهای برق است که به صورت منطقی، نظام یافته و کنترل شده و نرم و با دوری از شتابزدگی در دگرگون سازی ساختار اساسی برنامه¬ها انجام شده است. خطوط عمده¬ای که در این زمینه در نظر گرفته شده است، به ترتیب اهمیت عبارت¬اند از: پیشنهاد بازنگری نوع دروس عمومی به طوری که دروس عمومی جدیدی در زمینه¬های اجتماعی، اخلاقی و محیط زیست نیز ارائه شوند، بازنگری دروس پایه به گونه¬ای که امکان سرویس دهی مناسب به رشته¬های مختلف علمی در دانشگاه شیراز را به عنوان یک دانشگاه جامع متناسب با نوع رشته¬ها فراهم سازد ایجاد، ادغام یا حذف دروس اصلی و تخصصی با توجه به ظهور مطالب نوین علمی و فناوری در جهان؛ عزم جدی در تهیه و تنظیم محتوای دروس با انگیزه گنجاندن مفاهیم نوین علمی و فناوری در آنها و فراهم ساختن زمینه¬های استفاده از امکانات رایانه¬ای و اینترنتی برای ارائه دروس؛ اهمیت دادن به آزمایشگاهها و نوسازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آنها و تجدید ساختار آزمایشها؛ پروژه گرایی دروس و توجه خاص به پروژه¬های پایانی کارشناسی با تشویق اجرای پروژه¬های عملی هدفمند به صورت گروهی؛ اهمیت دادن به کارآموزیها و بازدید¬های علمی و تعیین استادانی برای هدایت و سرکشی گروههای کارآموز. با توجه به این اهداف و بر اساس آیین نامه اجرایی مربوط، برنامه¬های آموزشی تجدید نظر شده پیشنهادی برای گرایشهای مختلف برق تهیه و نتایج در پایان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ٍٍEvaluating the Trend of Revising Courses in Shiraz University and Presenting the Proposed Revised Bachelor Program in Electrical Engineering

نویسنده [English]

  • Mohammad ali Masnadi

Associate Professor, Engineering School, Shiraz University

چکیده [English]

In this paper the trend of revising courses in Shiraz University are evaluated and the proposed revised Bachelor Program in Electrical Engineering for this University are presented. This program has been prepared in the framework of the executive procedure rules left to the universities for revising their educational courses. The main trend in revision is to update the educational courses based on the universal growth of electrical science and technology. This has been performed in a reasonable, organized, controlled and soft manner and without any rush to impose radical changes in the fundamental structure of the programs. The guidelines in this trend are considered as: revising the type of general courses in order to offer new general courses in social, ethical, and environmental subjects; revising the content of basic courses so as to be appropriate for offering to different disciplines at Shiraz University as a major large university; and creating, merging and eliminating fundamental and specialized courses based on the latest immerged technologies in the world. Decisively including novel scientific and technological concepts in the coursework contents and using computer and the internet facilities in presenting the course contents; setting a high value on the labs by revising their hardware and software facilities and the contents of the lab experiments; designing the courses to be project oriented and paying attention to the B.S. Projects and encouraging the students to take part in group projects with specified objectives; paying attention to the training course and appointing supervisors to monitor each group of trainees. With the above objectives the proposed revised educational programs for different sub-areas of Electrical Engineering have been developed and the results are presented at the end of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revision
  • structure of education
  • Updating
  • Educational program
  • technology and education
  • Virtual Laboratory
  • computer facilities
  • project oriented
  • aimed project