نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزش، شرکت صا ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

 توسعة صنعتی کشور تنها در گرو اخذ فناوری یا خرید تجهیزات نیست، بلکه این مهم مستلزم وجود یک سیستم هماهنگ شامل زنجیره‌ای از فرایندها چون استراتژی کلان دولت و بنگاههای بزرگ اقتصادی، سطح فناوری، روشهای مدیریت، استانداردها و مراکز تدوین آن، آموزش، پژوهش و ارتباط این عوامل با یکدیگر است. سؤال محوری مقاله این است که دانشگاهها ( نظام آموزش عالی) و صنایع در تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور چه نقشی را بر عهده دارند؟ آیا نقش خود را به درستی ایفا می کنند و اساساً اینکه در همکاریهای فیمابین با چه مسائل و چالشهایی مواجه¬اند؟ نویسندگان در این مقاله با بهره¬گیری از تجربه های خویش، چالشهای موجود در همکاریهای دانشگاه و صنعت، نقش دانشگاه در قبال صنعت و کارکرد صنعت در قبال دانشگاه و وظایف دولت در برابر دانشگاه و صنعت را برررسی کرده¬اند. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده، پیشنهادهایی برای بهبود همکاریها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indecision About Cooperation Between Government, University and Industry

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadavand 1
  • Shohreh Sadeghiyan 2

1 MSc.Education Head,SAA Iran Co

2 phD. Student, Azad University of Tehran

چکیده [English]

Development of industry in our country is not solely related to technology acquisition or equipment purchasing. It calls for a harmonic system including series of processes such as government macro strategy, large scale businesses, technology level, management methods standards, education, research and interactions between them. The main question of this paper is. “What is the role of universities (or schools) and industries in economic and social developing?” Do they play their roles well? And what are their challenges and problems in cooperation? The authors of this paper use their experiences to review the challenges of universities an industries cooperation, university and industry role, government responsibilities against universities and industries. At the end, some suggestions are offered for cooperation improvement between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Industry
  • university
  • Education
  • Research