نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی دوره های آموزش مهندسی شرکت ایران خودرو بر اساس مدل کرک پاتریک است. بدین منظور، دوره آموزشی جوش مقاومتی خودرو پژو 206 بر اساس مدل کرک پاتریک به عنوان پایلوت مورد ارزشیابی قرار گرفت. این دوره از نظر چهار شاخص موجود در مدل کرک پاتریک شامل واکنش فراگیران به دوره آموزشی، میزان یادگیری فراگیران، میزان تغییرات حاصل شده در رفتار فراگیران و نتایج حاصل از اجرای دوره آموزشی بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که فراگیران با توجه به عاملهای مهم موجود در یک دوره آموزشی واکنش مطلوبی به دوره آموزشی اجرا شده از خود نشان داده¬اند. همچنین، دوره آموزشی در حد مطلوبی باعث افزایش سطح دانش فراگیران نیز شده است. از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران نتایج نشان می¬دهند که این تغییرات ایجاد شده درسطح نسبتاً مطلوبی است. به علاوه، دوره آموزشی صرفاً 13 درصد در کاهش دوباره کاریها تأثیر داشته است. در پایان، کلیه نتایج حاصل شده از چهار شاخص جمع¬بندی شدند که نتایج نشان می¬دهد دوره آموزشی جوش مقاومتی خودرو پژو 206، 45 درصد اثر بخش بوده است. این درصد اثر بخشی به اعتقاد کارشناسان آموزش، مهندسان و سرپرستان خطوط تولید در سطح مطلوبی قرار داشته

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Engineering Training: Survey the Effectiveness of Resistant Welding Training Course Based on Kirkpatrick Model, Irankhodro Co. as a Case Study

نویسندگان [English]

  • Abdolhossen Abbasiann 1
  • Ghasem Salimi 2
  • Reza Azini 3

1 phD.Student, Islamic Azad University , Tehran Branch

2 MSc.Allame Tabatabaei University, College of Education

3 Assistant Professor, Khalij Fars University, Engineering School, Boshehr

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of training program of Irankhodro Co. based on Kirkpatrick model. To do this, the training program of resistant welding in Peugeots 206 production line was selected for evaluation on the basis of Kirkpatrick model. Four indices in this program include the reaction of learners to the training program, the rate of learning, the amount of changes made in the behavior of trainees, and the results of training program. The findings indicate the good reaction of learning to this training program in respect of the significant components in the program. Moreover, this program results in better learning of learners. In terms of the changes in learners' behaviors, the findings indicate that the changes are effective. It was concluded that this program reduced the duplication in working by 13 percent. Finally, the findings were analyzed and aggregated using SPSS software, suggesting that this training program had the efficacy of 45 percent which is considered satisfactory by training professionals and the managers of production lines

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Engineering training
  • Effectiveness
  • Kirkpatrick model