نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

 سرمایه اجتماعی مجموعه¬ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که تسهیل¬کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است. مطالعات موجود در سطح جهان عموماً وجود رابطه مثبت بین آموزش و ارتقای سرمایهّ اجتماعی را تأیید کرده است. در این پژوهش پانزده مورد از این مطالعات در خارج از کشور و سیزده مورد از مطالعات داخل کشور فرا تحلیل و بررسی شده است. بر خلاف رابطهّ متقابل و مثبت بین سرمایهّ انسانی و سرمایۀ اجتماعی، مطالعات موجود در ایران نشان می¬دهد که نظام آموزش عالی نتوانسته است نقش چندانی در ارتقای سرمایه اجتماعی تحصیل¬کردگان ایفا کند. فرا تحلیل دو گروه از مطالعات داخل و خارج از کشور این نظریهّ معنایی را برجسته ساخت که بر خلاف تحقیقات جهانی، افزایش تحصیلات در ایران تأثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان دارد. بررسی این دو روند متناقص گونه گام بعدی این مطالعه برای حل این ناسازه را سامان داد و 9 وجه گوناگون از مسئله طی فرا تحلیل بازخوانی شد. در پایان پیگیری شش سیاست برای پر کردن شکاف موجود و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان دانشگاه کشور پیشنهاد شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Paradox of Social Capital of Iranian Educated People: Survey and Study on the Relationship Between Higher Education and Social Capital in Iran

نویسنده [English]

  • Gholamreza Zaker salehi

Assistant Professor, Faculty Member of Institute for Research and Planning in Higher Education(IRPHE)

چکیده [English]

Social capital is a collection of characteristics and concepts of social organization like trust, norms and networks which facilitates cooperation among members for getting common interests. The studies conducted in this field around the world often confirm positive relation between education and promotion of social capital. This research contains 15 case studies in foreign countries and 13 meta-analyses in Iran. In contrast with mutual and positive relation between social and human capital, the studies carried in Iran show that higher education system has not played a big role in the field of social capital promotion of educated people. The meta analysis of foreign and domestic studies highlights this semantic theory that in contrast with global researches, the increase of education level in Iran has negative effect on Iranian social capital. The study of these tow paradoxical trends shapes the next step of solving this unconformity and reviews the different aspects of problem during meta analysis. Finally, this study suggests six policies for filling the existing gap and promoting social capital level of university graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Education
  • Higher education
  • Trust
  • Networks
  • norms