نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

 بر اساس تئوریهای اقتصادی و علوم اجتماعی، کنترل در سطح سرپرستان و حمایت سازمانی بر تلاشها و فراوانی تلاشها برای اشتراک گذاری دانش که همانا شامل بهترین تجربه¬ها و فعالیتهای آموخته شده در سازمان است، کمک می¬کند. در گذشته، بسیاری از سازمانها دانش هر یک از کارکنان را فقط در جهت بهبود عملکرد شخصی وی مورد استفاده قرار می¬دادند، درحالی¬که امروز، سازمانها در تلاش برای به جریان انداختن دانش کلیه کارکنان در سطح سازمان هستند تا اهداف سازمان بیش از پیش تأمین شود. این امر به رواج دیدگاه جدیدی به نام مدیریت دانش در مباحث مدیریتی و زمینه های موضوعی مرتبط منجر شده است]1[. پارادایم یاد شده در نظامهای مدیریت دانش به خوبی مورد توجه قرار می¬گیرد. کنترل در سطح سرپرستان همان¬گونه که انتظار می¬رود تأثیر عمده¬ای بر تکرار فراوانی کوششها¬ی کارکنان دارد، لیکن به طور غیر قابل منتظره¬ای بر کوشش آنها مؤثر است. در گذشته، از حمایت و پشتیبانی سازمانی با عنوان عاملی که تاثیر بیشتری بر خروجیها دارد یاد می¬شد، اما امروز، از پارادایم اثر گذاری انگیزاننده¬¬های نظریه¬های اقتصادی در حوزه دانش و شناخت بیشتر یاد می¬شود. این نظریه¬ها بر مهندسی رفتار سیستم در قالب مدیریت دانش تاکید دارد. در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین کنترل در سطح سرپرستان و حمایت سازمانی با متغیرهای کوششها و تعدد فراوانی این کوششها برای حمایت از نظامها مطالعه و با ارائه یک نمونه تحقیق میدانی پارادایم یاد شده به چالش درآورده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Sharing Engineering With the Help of Knowledge Management System

نویسندگان [English]

  • Naser Azad 1
  • Sadra Rashidi 2

1 Assistant Professor, Azad Islamic University, South T Tehran University Management Faculty

2 MSc. in Industrial Engineering, System Management and Productivity, Azad Islamic University

چکیده [English]

 According to the economic theories and social sciences, control at the level of supervisors and organizational support of attempts and the abundance of endeavor’s for sharing knowledge which includes the best experiences and learned activities in organizations, could help the process of sharing the knowledge. In the past, most organizations have used the knowledge of employees only for development of their personal performance, while to-days, any organization will processing knowledge of all personnel at the level of organization, to cover the aims of organization more than before. This lead to the development of new view point of knowledge management in administration discussions of the subject fields related to it. The mentioned paradigm in knowledge management systems which has been well regarded. Controlling at the level of supervisors, it is expected to have main effect on the recurrence of personnel attempts, but unexpectedly affects their endeavor. In the past the support and protection of organization were mentioned as a factor which affected on outputs, but today, there is a notification of an effective paradigm which stimulates the economic theories in the area of knowledge and understanding. This theory emphasizes on the system behavior engineering in the way of knowledge management. In this paper we have tried to study relation between the supervisors and organizational support with endeavor’s variable and much of this attempt aims to protect the systems, and through presentation of research sample, the mentioned paradigm has been challenged

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • knowledge sharing
  • organizational support
  • supervision control
  • knowledge management system
  • Motivation