نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرمبیر

چکیده

معادن به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی اقتصاد نقش اساسی در تأمین نیاز بسیاری از صنایع و بخشهای دیگر اقتصادی کشور دارد و شناخت ویژگیهای کمّی¬ وکیفی نیروی انسانی از جمله ملزومات مدیریت کارآمد بر این بخش است. در این مقاله به بررسی و تحلیل ارتباط بین مؤلفه‌های کیفی نیروی انسانی شاغل در معادن فعال کشور و شاخصهای دستمزد و بهره‌وری پرداخته شده ¬است. بر این اساس، ابتدا وضعیت نیروی انسانی شاغل در معادن کشور بر مبنای میزان مهارت، سطح تحصیلات نیروهای به کارگرفته در بخش تولید، تحقیق و توسعه، میزان آموزشهای مهندسی و کاربردی صورت گرفته و تجربه کاری کارکنان بخش تولید طی سالهای 1375 تا 1384 بررسی شده ¬است. سپس، با تعریف شاخصهای جدید برای تعریف پارامترهای کیفی، تأثیرات و ارتباط متقابل هر یک از این شاخصها با سطح دستمزد و شاخص بهره‌وری نیروی انسانی بر اساس تحلیل داده‌های 8 استان معدنی کشور و با استفاده از نرم‌افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل، بیانگر عدم تأثیر پذیری سطح حقوق و مزایای نیروی کار معادن کشور از سطح مهارت آنان و تأثیر مثبت مؤلفه¬های سطح حقوق و مزایا و سطح دانش نیروی کار بر ارتقای بهره‌وری در معادن کشور است. بر اساس یافته‌های تحقیق، ارتقای سطح مهارت نیروی کار بدون در نظر گرفتن عوامل انگیزشی دیگر از قبیل افزایش حقوق و دستمزد، تاثیر مثبتی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Qualitative Properties of Mine's LaborForces Effects on Productivity and Wages

نویسندگان [English]

  • Reza Shakor shahabi 1
  • Reza Kakaei 2
  • Reza Ramazani 3

1 ph.D. Condident, Faculty of Mining Engineering and Geophysics, Shahrood University of Technology

2 Associate Professor, Faculty of Mining Engineering and Geophysics, Shahrood University of Technology

3 Assistant Professor, Amir Kabir University of Technology

چکیده [English]

Mines as an important sector of economy has a basic role in the supply chain of most economical sectors. The analysis of quality and quantity of labor force in mines is one of the necessary activities for efficient management. This paper describes the relationship between qualitative properties with labor wage and productivity indexes of Iran mines labor force. For this purpose, qualitative and quantitative properties of labor forces have been evaluated in the period of 1994-2003 based on the experience, education, research and development, training and skills. The quantitative properties of labor force include labor wage and labor productivity. In the next step, relationships between qualitative and quantitative have been evaluated with Eviews software based on information of 8 provinces of Iran. Results show the effects of knowledge level and labor force wage on the labor force productivity. In addition, the skill level has no effect on the mine labor force wages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource
  • skill
  • experience
  • knowledge
  • Training
  • research and development
  • labor force productivity