نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان دانشکده فنی ـ مهندسی و مقایسه آن با دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 بوده است. بدین منظور و بر اساس نتایج اجرای مقدماتی، 170 نفر از دانشجویان دانشکده‌های فنی ـ مهندسی و ادبیات و علوم انسانی به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. از این تعداد، 67 نفر مرد و 103 نفر زن بودند. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه سبکهای یادگیری VARK" بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظرهای چند نفر از استادان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تأیید شد. پایایی ابزار نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ 986/0 برآورد شد. برای تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. روشهای آماری به¬کارگرفته شده عبارت بودند از:T مستقل، T هتلینگ، T زوجی، تحلیل واریانس یکراهه (AVOVA) و آزمون LSD. نتایج نشان داد که بین سبکهای یادگیری دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی و فنی ـ مهندسی اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که سبک غالب دانشجویان علوم انسانی سبک شنیداری بود، درحالی که در دانشجویان رشته فنی ـ مهندسی سبک جنبشی/ حرکتی غلبه داشت. مقایسه سبکهای مردان و زنان حاکی از غلبه سبک جنبشی/ حرکتی در بین هر دو گروه بود. همچنین، بین سبکهای یادگیری دانشجویان در مقاطع مختلف نیز تفاوتهای معناداری به دست آمد. در پاِیان توصیه های لازم براِی تدرِیس به استادان گروههاِی مربوط با توجه به سبک ِیادگِیرِی دانشجویان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey and Comparison of the Students' learning Styles in Engineering and Human Science Faculty of ISfahan University According to Gender, Academic Level and Course

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahmanpour 1
  • Fatemeh Palizban 1
  • B.B. eshrat Zamani 2

1 Instructor, Esfahan University , Faculty of Education

2 Assistant Professor, Esfahan University, Faculty of Education

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate and compare the students' learning styles in engineering faculty with human science faculty in 1386-87. For this purpose, and according to the pilot study, 170 students were selected as a sample of engineering and human science faculties' students. 67 of the students were male and 103 were female. Instruments included learning style questionnaires (VARK). Content reliability of the questionnaire was determined by faculty members of educational and psychology department of Isfahan University. Validity of the questionnaire was estimated 0.986 according to Cronbach formula. SPSS were used for analyzing data. T-independent, t-hoteling, t-student, one-way variance analysis (ANOVA), and LSD, were statistical tests used in this article. Results of this study indicated that there was a significant difference between learning styles of students in engineering and human students. Preferred learning style among the engineering students was the aural, while preferred learning style among human sciences students was the kinesthetic. Comparing the learning styles of men and women indicated that kinesthetic style was preferred among both. There were also differences in learning style between graduate and under-graduate students. Based on the results, some recommendations are suggested to the instructors of both faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • VARK
  • Student
  • engineering faculty
  • humanities