نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارزشیابی در نظام آموزش معماری به همراه ارزشیابی در سایر رشته¬ها یکی از اساسی¬ترین اقدامات در هر نظام آموزشی است. ارزشیابی صحیح و منصفانه از مهم ترین عواملی است که می¬تواند بر نظام آموزش معماری تأثیر مثبتی داشته باشد. توجه به ارزشیابی دانشجویان و نیز چگونگی تعیین معیارهای آن از جمله مهم ترین اهداف مقاله حاضر است؛ بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی ساز کارهای رایج مورد استفاده در ارزشیابی، به ویژه در نظام آموزشی کشورهای مختلف، بتوان معیارها و شاخصهای ارزشیابی مقرون به یک ارزشیابی واقع بینانه را استخراج و تدوین کرد. در ادامه مقاله روند ارزشیابی در دانشکده¬های معماری داخل کشور بررسی و سعی شده است تا تصویری از جریان موجود در کشور و مسائل و مشکلات آن ترسیم و عوامل و شاخصه-های مداخله¬گر در یک داوری واقع¬بینانه بر اساس یک پیمایش آماری استخراج و تجزیه و تحلیل شود. در انتها نیز بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش به جمعبندی و تحلیل وضعیت موجود پرداخته شده و مبانی و پیشنهادهایی برای تدوین ساز کارهای یک ارزشیابی واقع بینانه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation Role in Architecture Educational System

نویسندگان [English]

  • Saleh Mohammadi bolban abad 1
  • Mohsen Iranmanesh 2
  • Mohammad reza Bemanian 3

1 MSc. Students, University of Shahid Beheshti

2 MSc. Student, University of Tarbiat Moddaress

3 Professor, University of Tehran, Faculty of Engineering

چکیده [English]

The evaluation of any educational system is one of the most fundamental processes, and especially, the precise evolution will have a positive influence on that educational system. In this study, by looking through different criteria usually used for the evaluation of architectural education systems in different countries, we introduced some reasonable criteria for the evaluation process. We have reviewed the recent criteria used in our architecture educational systems and showed its problems and difficulties. The study has been based on statistical measurements collected from some universities. According to the results of investigations and analysis of current states, we have shown the bases and suggestions to compile a realistic evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of architectural designs
  • Architectural education
  • evaluator factors
  • interference factors