نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی تهران

چکیده

 در چند دهۀ اخیر، تنوع رشته‌های تحصیلی و تعداد دانش‌آموختگان مهندسی ایران به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است. در این سالها، به‌دلیل اعمال نظام برنامه‌ریزی متمرکز در آموزش‌عالی، محتوای برنامه‌ها و سرفصلهای دروس در همۀ مراکز آموزشی کم و بیش یکسان بوده است. این در حالی است که محصولات این مراکز؛ یعنی دانش‌آموختگان از درجات مختلفی از توانایی برخوردار بوده‌اند و روشی نیز برای ارزیابی آنها در دسترس نبوده است. امروزه، در کشورهای پیشرفته روشهای کم و بیش یکنواختی برای ارزیابی برنامه‌های آموزش مهندسی و تواناییهای دانش‌آموختگان به ‌کارگرفته می‌شود. ارزیابی برنامه¬های آموزشی می‌تواند در سه سطح داخلی، ملی یا بین‌المللی صورت گیرد. در غیاب یک سیستم مستقل ملی ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش مهندسی، و موانعی که در راه ارزیابی بین‌المللی وجود دارد، در دسترس‌‌ترین روش، اجرای ارزیابی داخلی است. مقایسۀ برنامه‌های آموزش مهندسی با آموزشهای مشابه در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزش مهندسی کشور ما بیشتر بر دانش‌افزایی‌ تأکید و توجه کمتری بر توسعه مهارتها و نگرشهای دانش‌آموختگان دارد. در این مقاله، فرایند ارزیابی و ملاکهایی که به این منظور توسط مراکز بین‌المللی به ‌کار گرفته می‌شود، تشریح شده¬اند و الگویی برای ارزیابی داخلی ارائه شده است. ارزیابی داخلی به شناسایی کاستیهای برنامه¬ها و مرتفع کردن آنها منجر می¬شود و برنامه‌های آموزش مهندسی کشور را برای ارزیابی در سطح ملی و بین‌المللی آماده می¬کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Accreditation of Engineering Education Programs of Iran

نویسنده [English]

  • Hossen Memarian

Professor, University of Tehran, Faculty of Engineering

چکیده [English]

The number of students and engineering programs of Iran have significantly increased in the recent decades. In this period, due to the centralized educational planning in higher education, the engineering programs and course syllabus were almost similar in different educational institutes, but their graduates gained different levels of competence. While accreditation is a routine procedure in many countries, there is no consistent way of assessing engineering graduates of Iran. Accreditation can be carried out in three internal, national and international levels. In the absence of a national procedure, and due to the presence of obstacles for international recognition, the internal accreditation might be the most accessible method. Comparison of Iran’s national engineering programs with similar programs in some developed countries showed that our programs are mostly knowledge based and have less emphasis on developing the students’ skills and attitudes. This article discusses the process of accreditation and criteria developed in this respect by some international organizations. It also presents a guideline for internal assessment of Iran’s engineering programs. Internal accreditation will shed light on deficiencies of our engineering programs and prepare them for future national and international accreditation

کلیدواژه‌ها [English]

  • accreditation
  • Engineering education
  • engineering programs
  • Assessment Criteria
  • Iran.ship